Welcome to MŠ Plaveč   Klikněte pro přečtení textu nahlas. Welcome to MŠ Plaveč

 

 

Probíhá aktualizace ŠVP.

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školka plná zábavy Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, přísp. organizace Náves 63 671 32 Plaveč Zpracovala ředitelka MŠ Plaveč ve spolupráci s kolektivem MŠ Schváleno na pedagogické radě dne: 25.1.2019 Platnost: od 1.2.2019 Obsah: 1. Identifikační údaje školy..................................................................................str.3 2. Obecná charakteristika školy..........................................................................str.4 3. Podmínky vzdělávání.......................................................................................str.4 Věcné(materiální)podmínky...............................................................................str.4 Životospráva..................................................................................................... .str.5 Psychosociální podmínky...................................................................................str.5 Organizace…………………………………………………………………….str.6 Řízení mateřské školy………………………………………………………….str.6 Personální a pedagogické zajištění…………………………………………………str.7 Spoluúčast rodičů……………………………………………………………………..str.7 Spolupráce s ostatními subjekty…………………………………………………….str.8 4. Organizace vzdělávání.....................................................................................str.8 Přijímání dětí do mateřské školy........................................................................str.8 Ukončení předškolního vzdělávání……………………………………………….…str.9 Evidence dítěte…………………….......................................................................str.9 Organizace provozu mateřské školy……………………………………………….str.10 Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání……………….str.12 Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí……………………………………………....str.14 5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami………………….…str.15 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření………..…..str.15 Pojetí výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami…....str.16 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole…….…...…str.16 6. Zabezpečení vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných….…..…str.17 7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let………………………………………………..str.18 8. Charakteristika vzdělávacího programu......................................................str.19 9. Vzdělávací obsah..............................................................................................str.22 10. Evaluační systém............................................................................................str.31 1. Identifikační údaje školy Zřizovatel: Obec Plaveč Název organizace: Mateřská škola, Plaveč, okres Znojmo, příspěvková organizace Adresa: Náves 63, 671 32 Plaveč Jméno ředitele: Květoslava Divišová IČO: 71003592 Části školy: mateřská škola (IZO 107 614 481) výdejna stravy (IZO 171 000 544) Kapacita školy: 25 dětí REZIDO: 600 126 412, číslo školy 7026 Kontakt: tel.: 515 252 252, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Webové stránky: http://www.obecplavec.cz/materska-skola/ Číslo jednací: 20/2019 Spisový / skartační znak: A1/A10 2. Obecná charakteristika školy Budova byla postavena v r. 1896 a v r. 1913 rozšířena o 1 patro. Navštěvovali ji žáci ZŠ, ale 30. června 1978 byla ZŠ zrušena. Od r. 1960 prošla budova řadou oprav. Od 1.3.1969 začala v dolní místnosti fungovat MŠ. MŠ se v současné době nachází v Ι. patře. MŠ je jednotřídní předškolní zařízení s celodenním provozem. Budova má vlastní plynové vytápění a je napojena na veřejný vodovod. MŠ Plaveč je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací. Zřizovatelem MŠ je obec Plaveč. Stav budovy odpovídá jejímu stáří. V r. 2004 byl OÚ zapojen do projektu DUHA. Část finančních prostředků byla využita na opravu fasády. Na jaře r. 2005 proběhla rekonstrukce místnosti v přízemí, která dříve sloužila jako sklad a nyní je víceúčelovou místností. Koncem r. 2005 byl pořízen nový dětský kuchyňský kout. O prázdninách r. 2005 následovala oprava a nátěr oken s přidáním těsnění a v dalším roce byly nainstalovány žaluzie. Na konci r. 2006 získala MŠ sponzorský dar, který byl využit na nákup dětského nábytku a hraček. Následovala rekonstrukce celé kuchyně, která slouží jako výdejna obědů a přípravna svačin. Rekonstrukce probíhala dle požadavků KHS. V srpnu 2007 byla třída upravena. Došlo k částečnému otevření skříněk a zřízení hracích koutů. V následujícím roce naše zařízení získalo sponzora, který pravidelně přispívá na nákup hraček a pomůcek pro děti. Do třídy byl zakoupen nový koberec a v srpnu roku 2010 byla provedena oprava sedacího nábytku dětí (stoly a židle), aby zohledňovaly rozdílnou tělesnou výšku dětí. Strava je do MŠ dovážena z kuchyně místního domova pro seniory. MŠ navštěvují děti od 2 do 6 let. Část dětí dojíždí z blízkého okolí – Němčiček, Rudlic, Mikulovic a Únanova. Rodičům je umožněn volný přístup do třídy tak, aby nebyla narušena výchovně vzdělávací práce s dětmi (bližší informace ve školním řádu). Případná konzultace s učitelkou - po domluvě s rodiči. Veřejnost je o činnosti MŠ informována ve Zpravodaji obce a na webových stránkách obce. Naše spolupráce s různými institucemi je rozmanitá. Spolupracujeme například s Domovem pro seniory, s rodiči, s OÚ, logopedickou poradnou, MUDr. Šušolem, ZŠ Mikulovice. Pořádáme besedy na různá témata (viz. akce MŠ). Navštěvujeme solnou jeskyni. Pracujeme podle programu „Školka plná zábavy“. Hlavním záměrem je: • pěstovat v dětech úctu k člověku, k životu a prohlubovat mezigenerační vztahy • vytvořit prostředí, v němž se děti budou cítit bezpečně, a tedy prostředí plné důvěry a pochopení • rozvíjet dopravní výchovu ve vzdělávacích činnostech MŠ (v souladu s požadavky MŠMT) • klást důraz na rozvíjení matematických představ u dětí • zajistit optimální podmínky pro vzdělávání, a to i pro děti ve věku od 2 do 3 let Od září 2011 využívá mateřská škola nové dětské hřiště s domečkem na hračky, skluzavkou, dřevěným altánkem, pískovištěm a houpačkami, které bylo vybudováno na pozemku vedle budovy školy. V dopoledních hodinách jej využívají děti z mateřské školy, v odpoledních hodinách je zpřístupněno veřejnosti. V následujícím roce (2012) bylo v dolní části chodby instalováno zádveří. V roce 2013 proběhla rekonstrukce budovy – výměna oken, vchodových dveří, topení a zateplení celé budovy. V průběhu hlavních prázdnin tohoto roku proběhlo vymalování chodby, jídelny a šatny dětí. Prostory MŠ byly oživeny malbou pohádkových postaviček na zeď. V důsledku rekonstrukce v dolní části budovy v roce 2013 přišla mateřská škola o skladovou místnost. V říjnu 2014 byla dokončena rekonstrukce osvětlení v celé budově mateřské školy. O hlavních prázdninách 2015 se uskutečnila I. etapa rozsáhlé a finančně náročné rekonstrukce umývárny dětí, která byla rozšířena do původně využívané šatny. Zde se provedla úplná rekonstrukce – nová dlažba, obklady, umyvadla, mísící baterie, přihrádky na ručníky (konzultace s KHS Znojmo). II. etapa rekonstrukce po dohodě se zřizovatelem proběhla o hlavních prázdninách r. 2016. Do nové části byl umístěn sprchový kout, nová dlažba, obklady a toalety pro děti. V důsledku rekonstrukce umývárny byla šatna přemístěna do přízemí budovy (původně sklad mateřské školy), později obecním úřadem plánovaná knihovna a po jednání s panem starostou možnost umístění šatny. Tyto změny byly provedeny z důvodu zvýšení počtu dětí navštěvujících mateřskou školu a nevyhovujícími prostorami jak v šatně dětí, tak umývárce. S těmito změnami byla i na konci srpna vyrobena bezpečnostní branka a umístěna v I. poschodí u schodů. Dále byla obložena zeď v přízemí u vchodových dveří. O hlavních prázdninách r. 2017 bylo instalováno v dolní části budovy zábradlí pro děti mladší tří let. Dále byla vyrobena nová skříň a nástavba skříně v šatně zaměstnanců. MŠ má 4 zaměstnance. Zaměstnává dvě pedagogické pracovnice, chůvu a jednoho provozního zaměstnance. MŠ navštěvuje 25 dětí. OÚ přispívá jak na provoz MŠ, tak i na mzdy zaměstnanců. 3. Podmínky vzdělávání Věcné (materiální) podmínky MŠ má jednu třídu, která slouží i pro odpočinek dětí. Má dostatečně velký prostor, který využíváme jak pro skupinové tak i individuální činnosti dětí. Třída je vybavena nábytkovou sestavou „Princip“. U této sestavy byla odstraněna dvířka, což zaručuje vizuální kontakt dětí s hračkami již při vstupu do třídy. Hračky jsou umístěny tak, aby byly dostupné všem dětem a ty si zpravidla vybírají samy. Pouze o některé hračky (drahé, snadno rozbitelné, těžké na přenášení…) děti žádají učitelku. Z dosahu dětí mladších tří let byly odstraněny nevhodné a nebezpečné hračky a stavebnice. Dále je ve třídě hudební a doktorský koutek, koutek kadeřnictví, dopravní koutek, koutek matematické pregramotnosti a logopedická polička, dětmi jsou hojně využívány molitanové kostky a stavebnice v nově zakoupených kontejnerech, relaxační terapeutický bazén. Byl vytvořen odpočinkový koutek pro nejmladší věkovou skupinu, kde děti mohou odpočívat kdykoli během dne. Do třídy byl zakoupen nový sedací nábytek pro děti, který zohledňuje rozdílné věkové složení dětí. Podle potřeby a finančních možností jsou pomůcky a hračky průběžně doplňovány. MŠ postupně dovybavuje hračky a pomůcky odpovídající věkovým zvláštnostem dětí 2-3 letých. Tyto hračky byly financovány z EU prostřednictvím projektu ŠABLONY I. Děti se samy podílejí na výzdobě interiéru, který slouží k prezentaci školy na veřejnosti. Záměry MŠ: • postupně dle finančních možností zajistit opravu podlah v I.poschodí • nadále modernizovat prostředí MŠ Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Mateřská škola nemá vlastní kuchyni, obědy se dováží z Domova pro seniory v Plavči. Stravu dováží paní školnice v nerezových nádobách. Přesnídávky a svačiny se připravují denně ve výdejně mateřské školy. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Děti mají k dispozici po celý den dostatek tekutin, mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu. V denním programu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je zároveň flexibilní. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí a napomáhají k jejich uspokojování. Zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu. Záměry MŠ: • vést děti důsledně ke kultuře stolování a sebeobsluze • být dětem dobrým vzorem Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci vytváří takové podmínky a působí na děti tak, aby se cítily dobře a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí, rodičům je nabízen tzv. adaptační program. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, které vyplývají z pravidel chování, jež jsou ve škole stanovena. Děti se podílejí na spoluvytváření pravidel soužití ve třídě. Snažíme se vést děti k ohleduplnosti, pomoci druhým, schopnosti omluvit se, obětavosti a vytváření přátelských vztahů mezi dětmi a učitelkami. Děti jsou do činností zapojovány nenásilně. Nezapomínáme na častou pochvalu, abychom posilovali sebevědomí dětí a tím i další uplatnění v jejich životě. Snažíme se vytvořit rodinné prostředí, abychom děti chránili před stresem a navodili v nich pocit jistoty. Záměry MŠ: • vytvářet pozitivní klima školy • zintenzivnit práci s dětmi s OŠD a s projevy rizikového chování Organizace Kapacita mateřské školy je 25 dětí. Děti se vzdělávají v jedné věkově smíšené třídě. Provoz mateřské školy je od 6.45 do 15.30 hodin. Pružný denní řád nám umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Provádíme individuální, frontální i skupinovou činnost. Je respektováno osobní soukromí dětí. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni seznámit se se školním a provozním řádem MŠ a dodržovat jejich ustanovení. Ve vztazích mezi dospělými v MŠ, rodiči a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, ohleduplnost, pomoc a ochota spolupracovat na základě partnerství. USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ 6:45 - 8:30 - scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí - didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně - smyslové hry - ranní cvičení (ranní kruh, zdravotní cviky, pohybové hry) 8:30 - 9:30 - hygienické návyky, přesnídávka, řízená výchovně vzdělávací činnost, úklid 9:30 - 11:30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, 11:30 - 12:15 - hygienické návyky, oběd 12:15 - 12:30 - hygienické návyky, čištění zoubků, příprava na odpočinek, hudební a logopedická chvilka 12:30 - 14:15 - četba nebo poslech pohádky, odpočinek s respektováním individuálních potřeb dítěte, náhradní aktivity 14:15 - 15:30 - hygienické návyky, svačina, volné hry a zájmová činnost dětí Záměry MŠ: • klást důraz na vyváženost spontánních a řízených činností • respektovat věkové i individuální potřeby, možnosti a zájmy dětí Řízení mateřské školy Povinnosti pracovnic a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Ve škole funguje demokratická týmová práce, při vedení se ředitelka snaží vytvářet prostředí vzájemné důvěry, otevřenosti a přátelství, zapojuje pracovníky do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor při rozhodování o zásadách školního programu.       Ředitelka vypracovává ŠVP společně s učitelkou. Kontrolní a evaluační činnost zahrnuje všechny stránky chodu MŠ, závěry jsou využívány pro další práci. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. Záměry MŠ: • zintenzivnit kontrolní činnost • pozitivně ovlivňovat klima školy Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracují v současné době 2 pedagogické a 2 nepedagogické pracovnice.: ředitelka: Květoslava Divišová učitelka: Danuše Becková chůva: Yvona Prekopová školnice a pracovnice pro výdej stravy : Jarmila Kadeřábková Účetnictví zajišťuje: Hana Plocrová Mzdovou agendu zajišťuje: Jitka Bulínová Obě pedagogické zaměstnankyně mají plnou odbornou kvalifikaci. Pracovní doba je organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče a jejich bezpečnost. Pedagogické pracovnice se překrývají nepravidelně při pobytu venku, přípravě na pobyt venku a přes poledne. Pokud má ranní směnu ředitelka, tak se překrývají na pobyt venku v týdnu dvakrát a jedenkrát při přechodu do šatny a přes poledne. Při odpolední směně ředitelky se pedagogické pracovnice překrývají na pobyt venku třikrát a dvakrát v době oběda a chystání na odpočinek. Ostatní dny při pobytu venku a přes poledne je s učitelkou vždy chůva. Záměry MŠ: • podporovat týmovou spolupráci Spoluúčast rodičů Snažíme se, aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra a vstřícnost. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost účastnit se činností a různých akcí školy. Pedagogové taktně informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho pokrocích v rozvoji i učení. Pedagogové jednají s rodiči diskrétně, chrání soukromí rodin, zachovávají patřičnou mlčenlivost. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, je prováděna poradenská činnost pro rodiče ve věcech výchovy, rodiče mají možnost zapůjčení odborné literatury. Rodiče jsou informováni o akcích školy, mohou vyjadřovat návrhy a připomínky k chodu školy, na jejich podněty je brán zřetel. Záměry MŠ: • rozšířit poradenský servis pro rodiče • zapojovat rodiče do organizace společných akcí Spolupráce s ostatními subjekty Naše mateřská škola spolupracuje s těmito partnery: • Obec Plaveč - zřizovatel • KÚ JMK Brno • Česká školní inspekce • MŠMT • Základní škola Mikulovice (návštěvy předškoláků v ZŠ) • SPC Brno, pobočka Znojmo - depistáž logopedek v MŠ • Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo • s okolními MŠ atd. • S Domovem pro seniory v Plavči Záměry MŠ: • navázat spolupráci s dalšími subjekty 4. Organizace vzdělávání Mateřská škola Plaveč je jednotřídní s kapacitou 25 dětí s celodenním provozem.   Přijímání dětí do mateřské školy (Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34) • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. • Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. • Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). • přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona, jestliže: • se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání  po dobu delší než 2 týdny • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná • ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady • na žádost zákonného zástupce • pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a uzavřou dohodu o ukončení předškolního vzdělávání. S administrativní pracovnicí MŠ dohodnou odhlášení stravného. Evidence dítěte • nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci třídní učitelce vyplněný evidenční list dítěte • veškeré údaje budou sloužit pro evidenci školní matriky, jež ukládá školský zákon • zákonní zástupci jsou povinni nahlásit v mateřské škole každou  změnu v osobních údajích • informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Organizace provozu mateřské školy • provoz mateřské školy je od 6.45 do 15.30 hodin • děti se scházejí zpravidla do 8.00 hodin, je možná individuální dohoda o pozdějším příchodu, výjimečně i pravidelně • po obědě si rodič může dítě vyzvednout po předchozí domluvě s učitelkou výjimečně i pravidelně • rodič je povinen své dítě vyzvednout a neprodleně opustit areál školy Předávání dětí • do mateřské školy děti přicházejí a odcházejí v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody • při zmocnění osoby mladší 18 let k vyzvedávání dítěte, musí zákonný zástupce požádat na zvláštním tiskopisu o souhlas ředitelky školy • rodič přivede dítě až do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné obtíže • rodiče jsou povinni do mateřské školy předat děti zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení • po dlouhodobé nemoci je rodič povinen podepsat čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte • pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky, b) informuje telefonicky ředitelku školy, c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc (pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou) práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.) Oblečení dětí • do mateřské školy chodí děti vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat. V letních měsících si donesou pokrývku hlavy (klobouček nebo kšiltovku), při nepříznivém počasí pláštěnku a gumáky • všechny věci by měly být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na předem určeném místě Stravování dětí • strava je dovážena z kuchyně místního domova pro seniory. Dopolední přesnídávky a odpolední svačiny jsou připravovány přímo v mateřské škole. Při nástupu do MŠ vyplní rodič přihlášku ke školnímu stravování dítěte a zvolí si rozsah (celodenní, polodenní). Přihlašování a odhlašování obědů se provádí dle nastavených pravidel. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Zákonný zástupce dítěte odhlašuje obědy telefonicky nebo osobně v MŠ Plaveč. Úplata za předškolní vzdělávání • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro období od 1.9 do 31.8 dle § 123 školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy • provoz mateřské školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenci a srpnu. Přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům písemně na informačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem a zároveň zveřejní výsledky projednání možností a podmínek umístění dětí v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu • omezit nebo přerušit provoz lze po projednání se zřizovatelem i v jiném období a to ze závažných organizačních a technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání • omezení či přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Práva dětí: • dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností • má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství • právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi • dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život • má právo na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky • právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení Povinnosti dětí: • respektovat pravidla, dohodnutá na začátku školního roku • plnit pokyny pedagogických pracovníků, které jsou v souladu s právními předpisy • chránit své zdraví a zdraví ostatních dětí v mateřské škole • nepoškozovat majetek školy Práva zákonných zástupců • zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí • rodiče mohou kdykoli hovořit s učitelkou ve třídě, je-li zajištěna bezpečnost dětí • rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života • mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy učitelce nebo ředitelce • osobní jednání s ředitelkou mateřské školy je možné denně po předchozí domluvě • další formou poskytování informací jsou třídní schůzky, informační nástěnky v šatnách mateřské školy a internetová prezentace školy • rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu školy Povinnosti zákonných zástupců • rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí • předávat do mateřské školy dítě zdravé, čistě oblečené a upravené. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí apelujeme na svědomí rodičů, aby nevodili dětí jevící akutní onemocnění (průjem, teplota, vyrážka, silné nachlazení…) • omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte písemně do sešitu v 1. poschodí • v případě náhlého onemocnění či nepřítomnosti omluvit telefonicky či osobně nejpozději do druhého dne • rodiče jsou povinni oznamovat škole změny údajů do školní matriky (evidence dětí) • řádně a včas hradit úplatu za stravné • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty • v případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody Práva a povinnosti pedagogů • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte • pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci • je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem • má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí • rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí Péče o zdraví a bezpečnost při vzdělávání • mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě. • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem • k zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí nebo 15 dětí (dle věkového složení třídy) • všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat • rodiče ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí • zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…) • všechny osoby vstupující do mateřské školy jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy (zvonek u vchodových dveří) • zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním fotografií dětí na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy • všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných • MŠ vytváří dětem takové podmínky, které zajišťují jejich bezpečnost  a ochranu před úrazy nebo negativními jevy Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí • všechny děti jsou si rovny • MŠ vytváří u dětí povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví, bezpečí  a  o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc • pedagogické pracovnice se snaží ovlivňovat vztahy ve třídě nenásilně prosociálním směrem -  prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů (pomocí pohádek a příběhů včleňovaných do třídních programů jsou děti seznamovány s nebezpečím např. drogové závislosti, herní závislosti, s vandalismem…) • důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí 5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje škola. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení ŠPZ na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte. Úpravy navrhují pedagogové ve spolupráci se zákonným zástupcem dítěte. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Podpůrná opatření jsou poskytována v těchto oblastech: • organizace výchovy a vzdělávání • modifikace vyučovacích metod a forem • pomůcky • úpravy obsahu vzdělávání • podpora sociální a zdravotní • práce s třídním kolektivem (vztahová diagnostika, podpora sociálního klimatu, preventivní programy) • úprava prostředí • personální podpora (chůva – zajištění z projektu Šablony II) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné mateřské škole mohou být: • děti s poruchami učení, poruchami chování • děti s pervazivními vývojovými poruchami (PAS = poruchou autistického spektra • děti s lehkým mentálním postižením • děti se zdravotním znevýhodněním • děti se zrakovým, sluchovým, tělesným postižením • děti s narušenou komunikační schopností • děti sociokulturně znevýhodněné (z odlišného sociálního prostředí) • děti nadané a mimořádně nadané b) Pojetí výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi dětí a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. c) Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole Ředitelka školy je zodpovědná za spolupráci se ŠPZ v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se SVP (vyhláška č. 27/2016 Sb. § 11 odst. 1) Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP jsou seznámeni zákonní zástupci dítěte a všichni pedagogové. Obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. V PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. Je závazným dokumentem pro zjištění SVP dítěte a vychází ze školního vzdělávacího programu. IVP je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice. Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně 1x ročně vyhodnocuje naplňování IVP (vyhláška č. 27/2016 Sb. § 4 odst. 2). 6. Zabezpečení vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných Nadaným dítětem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadané dítě se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje dítě, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. Škola využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Podpůrná opatření budou vždy zpracována za využití Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení ŠPZ na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Účinnost opatření škola průběžně vyhodnocuje. Zjišťování mimořádného nadání vzdělávacích potřeb dítěte provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která děti vzdělává. Vzdělávání mimořádně nadaného dítěte se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce dítěte. Zpracování a naplňování individuálního plánu zajišťuje ředitelka školy. IVP je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice. Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP (vyhláška č. 27/2016 Sb. § 4 odst. 2). Škola seznámí prokazatelně s IVP všechny pedagogy školy. Pro nastavení práce s mimořádně nadaným dítětem je kvalitní diagnostika klíčová. Přestože jsou děti zvídavé, s výbornou pamětí, pozorné, vytrvalé, mají schopnost učit se nové věci, může se u nich objevit nezralost či deficit v oblasti sociální a emoční. Vzdělávání nadaných dětí vyžadují od pedagogů náročnější přípravu, neboť tyto děti mají specifické potřeby. Na děti s nadáním klademe vyšší nároky odpovídajícím jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojujeme do činností výchovně vzdělávací práce. Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným dětem, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Naším cílem je co nejefektivnější zapojení talentovaných dětí do procesu vzdělávání uplatňováním individuálního přístupu, rozvíjení osobnosti dětí, postupné vybavování dětí klíčovými kompetencemi, aby vlastní talent mohly rozvíjet i v dalším období svého vzdělávání. Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti nadané a mimořádně nadané: Péče o nadané a mimořádně nadané děti je koordinována třídními pedagogy. Spoluprací se školským poradenským zařízením je pověřena ředitelka školy. Specifikace provádění a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných dětí: • předčasný nástup dítěte ke školní docházce • obohacování výchovně vzdělávacího procesu Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Snažíme se vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s dalšími odborníky, využíváme služeb školských poradenských zařízení. Případnou integraci dítěte v běžné MŠ posoudí ředitelka podle stupně postižení a podle možností školy zajistí potřebné podmínky. 7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let Podmínky vzdělávání: • Vnitřní i venkovní prostory jsou přizpůsobeny hygienickým a bezpečnostním normám, splňují požadavky pro bezpečný pohyb dětí. Třída je vybavena nábytkem a ostatním zařízením v souladu s antropometrickými požadavky. Děti mají dostatek volného a přehledného prostoru pro zvládnutí koordinace pohybu, prostorovou orientaci a spontánní pohybové aktivity. Ve třídě dle potřeby je možné vyčlenit prostor k možnému krátkému odpočinku kdykoliv v průběhu dne. Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení. • MŠ je postupně vybavována hračkami a didaktickým materiálem odpovídajícím věku od 2 do 3 let splňující kritéria pro bezpečnou a podnětnou hru, hračky z různorodých materiálů, různých barev a tvarů. Umístění vhodných hraček, dětských knih a jednoduchých stavebnic je pro děti přístupné a pečlivě uspořádané. Dětem necháme volně k dispozici menší množství hraček, což odpovídá jejich potřebě přiměřeného množství podnětů. Ty jim postupně obměňujeme. Vzhledem k bezpečnosti dětí jsou ve třídě nastavena pravidla pro používání hraček a pomůcek. • Pro pobyt venku v jarních a letních měsících maximálně využíváme školní zahradu, kde jsou děti v bezpečném, uzavřeném prostředí a v případě potřeby je v blízkosti hygienické zázemí. Školní zahrada je svou plochou menší, ale je vybavena kvalitními bezpečnými hracími prvky. Poskytuje dětem příležitost k rozvoji motorických dovedností, nejrůznějších aktivit a k relaxaci. Děti nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci, proto učitelky děti přiměřeně vybízejí ke změně oblečení, případně při uvedených činnostech pomáhají. • Mateřská škola je vybavena dostatečným hygienickým zázemím, k dispozici je sprchový kout. Děti jsou v pravidelných časových intervalech upozorňovány na možnost využití toalety. 8. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který respektuje rámcová pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání a stejně tak konkrétní možnosti naší mateřské školy. Umožňuje vnímat dětem svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Umožňuje všem dětem optimální rozvoj osobnosti a pomůže jim utvářet si pokud možno vstřícný a pozitivní vztah ke světu. V procesu poznávání přírodních jevů a zákonitostí jsou preferovány metody pozorování a praktické činnosti. Výchova a vzdělávání jsou uskutečňovány formou činností spontánních, řízených, relaxačních, společných akcí dětí, rodičů a zaměstnanců a dalších aktivit. Škola je zaměřena na rozvoj řečových dovedností, osobnostní rozvoj každého dítěte, vytváření a prohlubování zásad zdravého životního stylu a na ekologickou výchovu, děti jsou vedeny k úctě ke starým lidem. V rámci výchovně vzdělávací práce uplatňujeme metody a formy práce, které vyžadují rozvojové předpoklady a možnosti dětí. Dále se odvíjejí od daných cílů školy a její filozofie: • prožitkové učení hrou a činnostmi dětí podporují dětskou zvídavost, jsou založeny na přímých zážitcích dětí • kooperativní učení je založené na spolupráci • situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí • spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby • aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte • řízené individuální činnosti • komunitní kruh - rozhovor, beseda, vyprávění... • výlety • zpracovávání přírodních materiálů • práce s encyklopediemi • objevování Vzdělávací program klade důraz: • na tvořivost pedagoga při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky • na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost • na dětskou zvídavost při objevování světa kolem nás • na spojování vzdělávacích témat se životem a učením nápodoby v praktickém životě – sociální učení • na analýzu obsahu metod a forem denní nabídky činností • na spoluúčast s rodinou zajišťujících pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi • na emocionální a estetický prožitek dětí • na individuální potřeby dětí a jejich uspokojování Celoroční vzdělávací program „Školka plná zábavy“ vychází z ročních období a témata jsou zpracována zpravidla do týdenních tématických celků a jsou rozdělena do tří integrovaných bloků. Tyto bloky zasahují do všech vzdělávacích oblastí. Z těchto jednotlivých bloků vycházíme a připravujeme třídní vzdělávací program. Při jeho vytváření máme na paměti, aby svým obsahem odpovídal nejen věku dětí, ale především jejich možnostem, zájmům a potřebám. Vycházejí z přirozeného života kolem nás. Tématické celky jsou konkretizovány učitelkami v třídním programu, učitelky pracují společně. Není povinností procházet všemi tématickými částmi, lze je doplňovat a kombinovat, vracet se. Klademe si za cíl dosáhnout u dětí ukončujících docházku v mateřské škole očekávané klíčové kompetence podle RVP PV: • kompetence k učení • kompetence k řešení problémů • kompetence komunikativní • kompetence sociální a personální • činnostní a občanské kompetence Při naplňování rámcových cílů vycházíme z potřeb, zájmu a přání dětí, z věkových zvláštností, z vyhodnocování poznatků o dítěti, z informací a podnětů od rodičů, z aktuální situace. Do denního programu zařazujeme pravidelně řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, dodržujeme principy činnostního učení, dbáme na vyváženost spontánních a řízených činností, klademe zřetel na osobní svobodu vyváženou nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ určitý řád a pravidla soužití. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Při práci využíváme výsledky evaluačních postojů. Preferujeme tyto činnosti dětí: • činnosti zaměřené na rozvoj řeči • činnosti rozvíjející matematické představy • tělovýchovné chvilky, dechová gymnastika • aktivní činnosti navozující prožitek • tvořivé a esteticko-výchovné činnosti • činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj • spontánní hru • sladění pohybu s rytmem, hudbou, zpěvem Některé dílčí cíle výchovně vzdělávací činnosti je nutné naplňovat každodenními činnostmi a jejich důsledným dodržováním: • dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti • hodnocení vlastního chování • kultura stolování • samostatné provádění osobní hygieny a dalších samoobslužných činností • dodržování základních společenských norem komunikace a chování Hlavní úkoly výchovné práce: • vytvoření věcného a podnětného prostředí pro děti, zajištění bezpečí a jistoty, laskavý přístup a empatie • doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení • vyvolávat v dětech pocit důležitosti a zodpovědnosti, zdravého sebevědomí. • vést děti k citlivému vztahu a lásce k přírodě, životnímu prostředí • otevírat dětem tajemství přírody, umožnit jim přemýšlení nad rozmanitostí forem života • vést děti k maximální samostatnosti • utváření ohleduplného a citlivého vztahu k lidem – prohlubování vztahu ke starým lidem 9. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je zpracován do 3 integrovaných bloků a 6-ti tématických celků, které budou konkretizovány na úrovni třídní, aby příliš nesvazovaly učitelky a neomezovaly je v tom, jaké konkrétní činnosti dětem ve třídě v rámci bloku nabídnou. Učitelky mohou vycházet ze zájmů a přání dětí. V těchto blocích jsou začleněny všechny vzdělávací oblasti: • dítě a jeho tělo (záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům) • dítě a jeho psychika (záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení) • dítě a ten druhý (záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů) • dítě a společnost (záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí) • dítě a svět (záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí I. BAREVNÝ PODZIM Charakteristika: • Naším hlavním záměrem je vytvářet prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně, prostředí plné důvěry a pochopení a vytvářet pěkné vztahy mezi dětmi. Dílčí vzdělávací cíle: • Seznamovat se s pravidly chování ( ve třídě, při setkávání se s druhými lidmi…). • Prohlubovat u dětí zájem o přírodu (např. péče o ptáky v zimě). • Vytvářet pěkný vztah ke starým lidem. • Podporovat estetické cítění (podílet se na výzdobě MŠ a Domova pro seniory). Očekávané výstupy: • Učit se určitou dobu odloučit od rodičů. • Dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití – v MŠ, na veřejnosti. • Vnímat všemi smysly okolní přírodu – vycházky do okolí. • Upevňovat návyky společenského chování ( pozdravit, poděkovat, neskákat druhému do řeči…). . Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek). Tematické celky: 1. Kluci a holky, spěchejte do naší školky • Vzpomínky na prázdniny • Moje škola, moji kamarádi • Rodina, vesnice, kde žiji 2. Počasí je na draka • Vítáme podzim • Dýňové slavnosti • Změny v přírodě • Zvyky a tradice (posvícení, advent) II. BÍLÁ ZIMA Charakteristika: • Vytvářet povědomí o mezilidských vztazích a prohlubovat lidové tradice a zvyky. Připravovat školáky k zápisu do 1. třídy ZŠ. Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dětí podporuje): • Rozvíjet schopnost plně prožívat a vytvářet citové vztahy. • Zdokonalovat rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. • Podporovat schopnost žít ve společenství ostatních lidí (např. spolupracovat se staršími občany) • Rozvíjet úctu k životu-výchova k odpovědnosti za své zdraví i zdraví jiných. • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Očekávané výstupy: • Účastnit se akcí, které jsou pro děti zajímavé. • Využívat obrazový materiál, encyklopedie, pracovat s literárními texty. • Využívat vědomě všech smyslů. • Zvládat sebeobsluhu, upevňovat hygienické návyky. • Procvičovat paměť (zpěv písní, přednes básní a říkanek, dramatizace pohádek…). • Ovládat své afektivní chování (tlumit vztek, umět se zklidnit..). • Koordinovat pohyby a polohy těla. • Vhodně pečovat o své tělo a zdraví (hygiena, otužování) Tematické celky: 3. Paní zima kraluje • Vánoce, zvyky a tradice • Tvoření s rodiči a prarodiči (Hrníčkový den, Hrajeme si s babičkou a dědečkem) • Stromy, zvířata a ptáci v zimě III. JARO JE TU Charakteristika: • Hlavním záměrem je přiblížit dětem tradice jarních svátků, vnímat krásu přírody, učit se vzájemné pomoci a pomoci druhým lidem. Podílet se na estetičnosti prostředí, pečovat o své zdraví. Podporovat komunikaci s vrstevníky i dospělými. Dílčí vzdělávací cíle: • Prohlubovat poznatky o těle a péči o své zdraví, důležitost pohybu a pobytu venku, vytvářet zdravé životní návyky. • Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách. • Rozvíjet u dětí verbální i neverbální komunikaci v činnostech výtvarných, hudebních, dramatických a pohybových. • Vytvářet prosociální postoje (rozvoj sociální citlivosti, tolerance…) Očekávané výstupy: • Podněcovat zájem o encyklopedie, knihy, soustředit se na četbu z knih,… • Pečovat o čistotu a zdraví. Mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách. • Seznamovat se a pojmenovat části těla, některé orgány. Mít povědomí o těle a jeho vývoji. • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, utvořit jednoduchý rým. • Citlivost ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem. • Přispívat k péči o životní prostředí a okolní krajinu. . Oslavit společně svátek dětí, vytvářet povědomí o existenci jiných ras a kultur. . Hodnotit své osobní pokroky, odhadovat své síly. Tematické celky: 4. Příroda se probouzí • Svátky jara • Zvyky a tradice – Velikonoce • Puzzliáda • Počasí, časové vztahy, kalendář přírody • Domácí zvířata a jejich mláďata • Rej čarodějnic • Příprava na zápis do ZŠ 5. Svět je samý květ • Květnové kvetení • Mamince k svátku • Zápis dětí do ZŠ 6. Pojďme spolu do světa • Den dětí aneb „Kdo si hraje, nezlobí“ • Loučení s předškoláky • Bobřík odvahy 10. Evaluační systém 1. Soulad RVP PV s dokumenty školy – ŠVP, TVP   Tato část ověřuje naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy s s cíly dokumentu RVP PV. Nástroje, které jsou zde uvedeny jsou rámcové, pedagogové mohou využít i dalších nástrojů pro splnění daných cílů. Dílčí kriteria si pro hodnocení konkrétních pedagogických činností,podmínek a kvalityvýsledků v rámci školy (ředitelka) a v rámci třídy (ředitelka a učitelka) odvozují z RVP PV sami.   Evaluace podtémat integrovaného bloku – na úrovni třídy Cíl zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, stanovit případná opatření do dalšího, navazujícího tematického plánu v rámci integrovaného bloku Časový plán po ukončení tématu integrovaného bloku Nástroje hospitace, záznamy do činnostního plánu, dle potřeby do přehledu (portfolia) o rozvoji dítěte, konzultace učitelek, konzultace s rodiči, pedagogické  porady Kdo odpovídá Divišová, Becková Evaluace integrovaného bloku – na úrovni třídy Cíl zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, zhodnocení celkového průběhu na základě výsledků z průběžné evaluace, zvolené metody a postupy a vzdělávací přínos pro děti, případná opatření a praktické závěry Časový plán po ukončení realizace daného integrovaného bloku Nástroje záznamy do TVP, konzultace učitelek, hospitace, pedagogické porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková Evaluace dílčích projektů – na úrovni třídy Cíl plnění záměrů, začlenění cílů dílčích projektů do jednotlivých integrovaných bloků Časový plán pololetně – průběh realizace, 1x ročně naplnění záměrů Nástroje záznam v TVP, konzultace učitelek, pedagogické rady, konzultace s rodiči Kdo zodpovídá Divišová, Becková Hodnocení individuálních výsledků dětí – na úrovni třídy Cíl hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí, zaznamenávat nejdůležitější poznatky o jejich rozvoji a individuálním pokroku každého z nich,vytvořit orientační kriteria pro hodnocení individuálních vzdělávacích výsledků dané věkové skupiny z cílů RVP PV vzhledem k možnostem, podmínkám a celkovému potencionálu dětí, vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky, nepřetržité získávání zpětné vazby, jejíž výsledky se průběžně promítají do další vzdělávací práce pedagoga s dítětem, stanovit případná opatření do dalšího tematického plánu                        Časový plán písemné záznamy do přehledu o rozvoji dítěte – dle potřeby, 2x ročně Nástroje rozhovory učitelky s dítětem, možnosti pokroků, motivace, písemné záznamy grafické a smysluplné informace jako podklad pro informaci rodičům a dalším odborníkům, individuální plány pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti výrazněji problémové, konzultace učitelek, konzultace s rodiči, dle potřeby stanovení případných opatření, pedagogické porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková Hodnocení pedagogů, sebehodnocení – na úrovni školy Cíl sledovat uplatňování metod, jejich nápaditost a účel hodnotících aktivit. Sledovat výsledky a samostatně je hodnotit v porovnání s obecnými požadavky – vše porovnávat s RVP PV Časový plán průběžně Nástroje hospitace, vzájemné hospitace, pedagogické porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková Soulad TVP – ŠVP – RVP – na úrovni školy Cíl zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práce, ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP PV, hodnocení naplňování vzdělávacího obsahu, porovnat realitu se záměry a obsahem programu, který jsme si stanovili, vzdělávací nabídky ve třídě a zhodnocení výsledků a pedagogických činností jako celku, zda je program cílevědomý a je plánován, jakých výsledků bylo dosaženo. Sledujeme vedení pedagogů ve vzdělávání dětí, zařazování dílčích projektů do plánu třídy a vztah pedagoga k rodičům a ostatní veřejnosti Časový plán 1x ročně Nástroje dotazníky pro rodiče, hospitace,  konzultace pedagogů, pedagogické porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková 2. Podmínky   vzdělávání Evaluace materiálních a hygienických podmínek Cíl zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP: budova, technický stav, vybavení třídy pro skupinové a individuální činnosti, výzdoba školy, pomůcky, hračky, prostorové uspořádání, zahrada, inventarizační zápisy majetku obce a školy,sledování jejich funkčnosti, účelnosti, efektivity, zajištění bezpečnosti, psychohygieny a estetiky prostřed. Časový plán periodicky i podle potřeby,1x ročně  Nástroje záznamy z kontrolní činnosti, z pedagogických a provozních porad, dotazníky Kdo zodpovídá Divišová, Becková, Kadeřábková Evaluace životosprávy dětí v MŠ Cíl zhodnotit, zda mají děti dostatek tekutin během celého dne, kvalitní vyvážená strava, individuální potřeba odpočinku a spánku, zda je denní režim pružně přizpůsobován aktuální situaci Časový plán podle potřeby Nástroje pedagogické a provozní porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková, Kadeřábková Evaluace psychosociálních podmínek Cíl zhodnotit, jak je zajištěna adaptace nově příchozích dětí, zda učitelky podporují svým přístupem sebevědomí dětí, zda je podporována více spolupráce než soutěživost mezi dětmi, zda se dává dětem dostatek zpětné pozitivní vazby Časový plán průběžně, 1x ročně Nástroje pedagogické porady, hodnocení třídních bloků Kdo zodpovídá Divišová, Becková Evaluace organizačního zajištění školy Cíl zhodnotit vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit , osobní soukromí dětí a možnost neúčastnit se činností, pokud nechtějí, zda mají možnost pracovat vlastním tempem, zapojovat se do organizace činností, spolurozhodovat o programu Časový plán 1x měsíčně Nástroje pedagogické porady, hospitace, třídní vzdělávací programy Kdo zodpovídá Divišová, Becková Evaluace řízení mateřské školy Cíl zhodnotit vytvořenou koncepci školy, zda je kvalitně a funkčně zpracována v souladu s RVP PV, zda má sladěné očekávané cílové kompetence, které navazují na povinné vzdělávání Časový plán 1x ročně Nástroje hodnocení činnosti školy, dotazníky Kdo zodpovídá Divišová Evaluace personálního zajištění Cíl zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV, kvalifikovanost pedagogického týmu, DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů, normativní počty všech zaměstnanců školy s počty dětí ve škole, efektivita personálního zabezpečení ŠJ-výdejny Časový plán 1x ročně Nástroje dotazníky, průběžné vzdělávání ped. pracovníků, kontrolní činnost, hospitace, pedagogické a provozní porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková, Kadeřábková Evaluace ekonomických podmínek Cíl hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy: sledování čerpání mzdových nákladů, účelnost a efektivnost hospodaření, rozbor hospodaření, kontrola dodržování závazných ukazatelů, kontrola čerpání účelově poskytnutých veřejných prostředků, finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a poskytnuté OÚ, kontrola vedení účetnictví – účetní doklady, kontrola správnosti financování – rozpočtová skladba – před účetní uzávěrkou, kontrola mzdové a personální agendy     Časový plán přehledy čerpání 4x ročně, ostatní průběžně Nástroje tabulky, zprávy a rozbory, pedagog. a provozní porady, konzultace Kdo zodpovídá Divišová Evaluace spoluúčasti rodičů Cíl zhodnotit, zda jsou rodiče pravidelně informováni o prospívání dítěte a dění v mateřské škole, zda mají možnost účastnit se programu ve třídě, jak pro ně nabízíme poradenský servis, úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasi ŠVP Časový plán 1x ročně Nástroje fotodokumentace, rozhovory s rodiči, dotazníky, mimoškolní akce za účasti rodičů, pedagogické a provozní porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, ostatní veřejností Cíl vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených záměrů ve ŠVP. Vztah působení školy na rodiče, na ostatní veřejnost Časový plán 1x ročně Nástroje záznamy, rozpočet školy – OÚ, konzultace, prezentace dětí i učitelek na veřejnosti – vystoupení dětí pro veřejnost, články do tisku, výstavy, pedagogické a provozní porady, fotodokumentace, dotazníky, zpětná vazba Kdo zodpovídá Divišová, Becková, Kadeřábková 3. Průběh a výsledky vzdělávání  Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a záměrů ŠVP. Vyhodnocujeme výchovně vzdělávací program mateřské školy – zda jsou činnosti ze všech oblastí zastoupeny v aktivitách, které dětem nabízíme, zda není jednostranně zaměřený. Evaluace probíhá na úrovni školy. Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces Cíl zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práce se záměry v této oblasti ŠVP, vyhodnocení programu jako celku Časový plán průběžně, dotazníky – 1x ročně Nástroje hospitace, konzultace pedagogů, dotazníky, pedagogické porady, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání, záznamy dětí, portfolia        Kdo zodpovídá Divišová, Becková Osobní rozvoj pedagogů Cíl uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, analýza vlastních vzdělávacích potřeb a vlastního vzdělávacího procesu, uplatnění odborných metodik a kontrola a hodnocení výsledků své práce Časový plán průběžně, 1x za rok dotazníky Nástroje hospitace, konzultace pedagogů, dotazníky, pedagogické porady, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání, záznamy dětí, portfolia        Kdo zodpovídá Divišová, Becková Dodatek k ŠVP: Od 1.11.2020 nastoupila na pozici učitelky MŠ Danuše Becková.

  Klikněte pro přečtení textu nahlas. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školka plná zábavy Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, přísp. organizace Náves 63 671 32 Plaveč Zpracovala ředitelka MŠ Plaveč ve spolupráci s kolektivem MŠ Schváleno na pedagogické radě dne: 25.1.2019 Platnost: od 1.2.2019 Obsah: 1. Identifikační údaje školy..................................................................................str.3 2. Obecná charakteristika školy..........................................................................str.4 3. Podmínky vzdělávání.......................................................................................str.4 Věcné(materiální)podmínky...............................................................................str.4 Životospráva..................................................................................................... .str.5 Psychosociální podmínky...................................................................................str.5 Organizace…………………………………………………………………….str.6 Řízení mateřské školy………………………………………………………….str.6 Personální a pedagogické zajištění…………………………………………………str.7 Spoluúčast rodičů……………………………………………………………………..str.7 Spolupráce s ostatními subjekty…………………………………………………….str.8 4. Organizace vzdělávání.....................................................................................str.8 Přijímání dětí do mateřské školy........................................................................str.8 Ukončení předškolního vzdělávání……………………………………………….…str.9 Evidence dítěte…………………….......................................................................str.9 Organizace provozu mateřské školy……………………………………………….str.10 Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání……………….str.12 Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí……………………………………………....str.14 5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami………………….…str.15 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření………..…..str.15 Pojetí výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami…....str.16 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole…….…...…str.16 6. Zabezpečení vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných….…..…str.17 7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let………………………………………………..str.18 8. Charakteristika vzdělávacího programu......................................................str.19 9. Vzdělávací obsah..............................................................................................str.22 10. Evaluační systém............................................................................................str.31 1. Identifikační údaje školy Zřizovatel: Obec Plaveč Název organizace: Mateřská škola, Plaveč, okres Znojmo, příspěvková organizace Adresa: Náves 63, 671 32 Plaveč Jméno ředitele: Květoslava Divišová IČO: 71003592 Části školy: mateřská škola (IZO 107 614 481) výdejna stravy (IZO 171 000 544) Kapacita školy: 25 dětí REZIDO: 600 126 412, číslo školy 7026 Kontakt: tel.: 515 252 252, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakec4ea8b4ac0a6c9b922e5f5968bb7868).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyec4ea8b4ac0a6c9b922e5f5968bb7868 = msplavec + @; addyec4ea8b4ac0a6c9b922e5f5968bb7868 = addyec4ea8b4ac0a6c9b922e5f5968bb7868 + volny + . + cz; var addy_textec4ea8b4ac0a6c9b922e5f5968bb7868 = msplavec + @ + volny + . + cz;document.getElementById(cloakec4ea8b4ac0a6c9b922e5f5968bb7868).innerHTML += +addy_textec4ea8b4ac0a6c9b922e5f5968bb7868+; Webové stránky: http://www.obecplavec.cz/materska-skola/ Číslo jednací: 20/2019 Spisový / skartační znak: A1/A10 2. Obecná charakteristika školy Budova byla postavena v r. 1896 a v r. 1913 rozšířena o 1 patro. Navštěvovali ji žáci ZŠ, ale 30. června 1978 byla ZŠ zrušena. Od r. 1960 prošla budova řadou oprav. Od 1.3.1969 začala v dolní místnosti fungovat MŠ. MŠ se v současné době nachází v Ι. patře. MŠ je jednotřídní předškolní zařízení s celodenním provozem. Budova má vlastní plynové vytápění a je napojena na veřejný vodovod. MŠ Plaveč je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací. Zřizovatelem MŠ je obec Plaveč. Stav budovy odpovídá jejímu stáří. V r. 2004 byl OÚ zapojen do projektu DUHA. Část finančních prostředků byla využita na opravu fasády. Na jaře r. 2005 proběhla rekonstrukce místnosti v přízemí, která dříve sloužila jako sklad a nyní je víceúčelovou místností. Koncem r. 2005 byl pořízen nový dětský kuchyňský kout. O prázdninách r. 2005 následovala oprava a nátěr oken s přidáním těsnění a v dalším roce byly nainstalovány žaluzie. Na konci r. 2006 získala MŠ sponzorský dar, který byl využit na nákup dětského nábytku a hraček. Následovala rekonstrukce celé kuchyně, která slouží jako výdejna obědů a přípravna svačin. Rekonstrukce probíhala dle požadavků KHS. V srpnu 2007 byla třída upravena. Došlo k částečnému otevření skříněk a zřízení hracích koutů. V následujícím roce naše zařízení získalo sponzora, který pravidelně přispívá na nákup hraček a pomůcek pro děti. Do třídy byl zakoupen nový koberec a v srpnu roku 2010 byla provedena oprava sedacího nábytku dětí (stoly a židle), aby zohledňovaly rozdílnou tělesnou výšku dětí. Strava je do MŠ dovážena z kuchyně místního domova pro seniory. MŠ navštěvují děti od 2 do 6 let. Část dětí dojíždí z blízkého okolí – Němčiček, Rudlic, Mikulovic a Únanova. Rodičům je umožněn volný přístup do třídy tak, aby nebyla narušena výchovně vzdělávací práce s dětmi (bližší informace ve školním řádu). Případná konzultace s učitelkou - po domluvě s rodiči. Veřejnost je o činnosti MŠ informována ve Zpravodaji obce a na webových stránkách obce. Naše spolupráce s různými institucemi je rozmanitá. Spolupracujeme například s Domovem pro seniory, s rodiči, s OÚ, logopedickou poradnou, MUDr. Šušolem, ZŠ Mikulovice. Pořádáme besedy na různá témata (viz. akce MŠ). Navštěvujeme solnou jeskyni. Pracujeme podle programu „Školka plná zábavy“. Hlavním záměrem je: • pěstovat v dětech úctu k člověku, k životu a prohlubovat mezigenerační vztahy • vytvořit prostředí, v němž se děti budou cítit bezpečně, a tedy prostředí plné důvěry a pochopení • rozvíjet dopravní výchovu ve vzdělávacích činnostech MŠ (v souladu s požadavky MŠMT) • klást důraz na rozvíjení matematických představ u dětí • zajistit optimální podmínky pro vzdělávání, a to i pro děti ve věku od 2 do 3 let Od září 2011 využívá mateřská škola nové dětské hřiště s domečkem na hračky, skluzavkou, dřevěným altánkem, pískovištěm a houpačkami, které bylo vybudováno na pozemku vedle budovy školy. V dopoledních hodinách jej využívají děti z mateřské školy, v odpoledních hodinách je zpřístupněno veřejnosti. V následujícím roce (2012) bylo v dolní části chodby instalováno zádveří. V roce 2013 proběhla rekonstrukce budovy – výměna oken, vchodových dveří, topení a zateplení celé budovy. V průběhu hlavních prázdnin tohoto roku proběhlo vymalování chodby, jídelny a šatny dětí. Prostory MŠ byly oživeny malbou pohádkových postaviček na zeď. V důsledku rekonstrukce v dolní části budovy v roce 2013 přišla mateřská škola o skladovou místnost. V říjnu 2014 byla dokončena rekonstrukce osvětlení v celé budově mateřské školy. O hlavních prázdninách 2015 se uskutečnila I. etapa rozsáhlé a finančně náročné rekonstrukce umývárny dětí, která byla rozšířena do původně využívané šatny. Zde se provedla úplná rekonstrukce – nová dlažba, obklady, umyvadla, mísící baterie, přihrádky na ručníky (konzultace s KHS Znojmo). II. etapa rekonstrukce po dohodě se zřizovatelem proběhla o hlavních prázdninách r. 2016. Do nové části byl umístěn sprchový kout, nová dlažba, obklady a toalety pro děti. V důsledku rekonstrukce umývárny byla šatna přemístěna do přízemí budovy (původně sklad mateřské školy), později obecním úřadem plánovaná knihovna a po jednání s panem starostou možnost umístění šatny. Tyto změny byly provedeny z důvodu zvýšení počtu dětí navštěvujících mateřskou školu a nevyhovujícími prostorami jak v šatně dětí, tak umývárce. S těmito změnami byla i na konci srpna vyrobena bezpečnostní branka a umístěna v I. poschodí u schodů. Dále byla obložena zeď v přízemí u vchodových dveří. O hlavních prázdninách r. 2017 bylo instalováno v dolní části budovy zábradlí pro děti mladší tří let. Dále byla vyrobena nová skříň a nástavba skříně v šatně zaměstnanců. MŠ má 4 zaměstnance. Zaměstnává dvě pedagogické pracovnice, chůvu a jednoho provozního zaměstnance. MŠ navštěvuje 25 dětí. OÚ přispívá jak na provoz MŠ, tak i na mzdy zaměstnanců. 3. Podmínky vzdělávání Věcné (materiální) podmínky MŠ má jednu třídu, která slouží i pro odpočinek dětí. Má dostatečně velký prostor, který využíváme jak pro skupinové tak i individuální činnosti dětí. Třída je vybavena nábytkovou sestavou „Princip“. U této sestavy byla odstraněna dvířka, což zaručuje vizuální kontakt dětí s hračkami již při vstupu do třídy. Hračky jsou umístěny tak, aby byly dostupné všem dětem a ty si zpravidla vybírají samy. Pouze o některé hračky (drahé, snadno rozbitelné, těžké na přenášení…) děti žádají učitelku. Z dosahu dětí mladších tří let byly odstraněny nevhodné a nebezpečné hračky a stavebnice. Dále je ve třídě hudební a doktorský koutek, koutek kadeřnictví, dopravní koutek, koutek matematické pregramotnosti a logopedická polička, dětmi jsou hojně využívány molitanové kostky a stavebnice v nově zakoupených kontejnerech, relaxační terapeutický bazén. Byl vytvořen odpočinkový koutek pro nejmladší věkovou skupinu, kde děti mohou odpočívat kdykoli během dne. Do třídy byl zakoupen nový sedací nábytek pro děti, který zohledňuje rozdílné věkové složení dětí. Podle potřeby a finančních možností jsou pomůcky a hračky průběžně doplňovány. MŠ postupně dovybavuje hračky a pomůcky odpovídající věkovým zvláštnostem dětí 2-3 letých. Tyto hračky byly financovány z EU prostřednictvím projektu ŠABLONY I. Děti se samy podílejí na výzdobě interiéru, který slouží k prezentaci školy na veřejnosti. Záměry MŠ: • postupně dle finančních možností zajistit opravu podlah v I.poschodí • nadále modernizovat prostředí MŠ Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Mateřská škola nemá vlastní kuchyni, obědy se dováží z Domova pro seniory v Plavči. Stravu dováží paní školnice v nerezových nádobách. Přesnídávky a svačiny se připravují denně ve výdejně mateřské školy. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Děti mají k dispozici po celý den dostatek tekutin, mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu. V denním programu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je zároveň flexibilní. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí a napomáhají k jejich uspokojování. Zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu. Záměry MŠ: • vést děti důsledně ke kultuře stolování a sebeobsluze • být dětem dobrým vzorem Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci vytváří takové podmínky a působí na děti tak, aby se cítily dobře a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí, rodičům je nabízen tzv. adaptační program. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, které vyplývají z pravidel chování, jež jsou ve škole stanovena. Děti se podílejí na spoluvytváření pravidel soužití ve třídě. Snažíme se vést děti k ohleduplnosti, pomoci druhým, schopnosti omluvit se, obětavosti a vytváření přátelských vztahů mezi dětmi a učitelkami. Děti jsou do činností zapojovány nenásilně. Nezapomínáme na častou pochvalu, abychom posilovali sebevědomí dětí a tím i další uplatnění v jejich životě. Snažíme se vytvořit rodinné prostředí, abychom děti chránili před stresem a navodili v nich pocit jistoty. Záměry MŠ: • vytvářet pozitivní klima školy • zintenzivnit práci s dětmi s OŠD a s projevy rizikového chování Organizace Kapacita mateřské školy je 25 dětí. Děti se vzdělávají v jedné věkově smíšené třídě. Provoz mateřské školy je od 6.45 do 15.30 hodin. Pružný denní řád nám umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Provádíme individuální, frontální i skupinovou činnost. Je respektováno osobní soukromí dětí. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni seznámit se se školním a provozním řádem MŠ a dodržovat jejich ustanovení. Ve vztazích mezi dospělými v MŠ, rodiči a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, ohleduplnost, pomoc a ochota spolupracovat na základě partnerství. USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ 6:45 - 8:30 - scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí - didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně - smyslové hry - ranní cvičení (ranní kruh, zdravotní cviky, pohybové hry) 8:30 - 9:30 - hygienické návyky, přesnídávka, řízená výchovně vzdělávací činnost, úklid 9:30 - 11:30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, 11:30 - 12:15 - hygienické návyky, oběd 12:15 - 12:30 - hygienické návyky, čištění zoubků, příprava na odpočinek, hudební a logopedická chvilka 12:30 - 14:15 - četba nebo poslech pohádky, odpočinek s respektováním individuálních potřeb dítěte, náhradní aktivity 14:15 - 15:30 - hygienické návyky, svačina, volné hry a zájmová činnost dětí Záměry MŠ: • klást důraz na vyváženost spontánních a řízených činností • respektovat věkové i individuální potřeby, možnosti a zájmy dětí Řízení mateřské školy Povinnosti pracovnic a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Ve škole funguje demokratická týmová práce, při vedení se ředitelka snaží vytvářet prostředí vzájemné důvěry, otevřenosti a přátelství, zapojuje pracovníky do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor při rozhodování o zásadách školního programu.       Ředitelka vypracovává ŠVP společně s učitelkou. Kontrolní a evaluační činnost zahrnuje všechny stránky chodu MŠ, závěry jsou využívány pro další práci. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. Záměry MŠ: • zintenzivnit kontrolní činnost • pozitivně ovlivňovat klima školy Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracují v současné době 2 pedagogické a 2 nepedagogické pracovnice.: ředitelka: Květoslava Divišová učitelka: Danuše Becková chůva: Yvona Prekopová školnice a pracovnice pro výdej stravy : Jarmila Kadeřábková Účetnictví zajišťuje: Hana Plocrová Mzdovou agendu zajišťuje: Jitka Bulínová Obě pedagogické zaměstnankyně mají plnou odbornou kvalifikaci. Pracovní doba je organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče a jejich bezpečnost. Pedagogické pracovnice se překrývají nepravidelně při pobytu venku, přípravě na pobyt venku a přes poledne. Pokud má ranní směnu ředitelka, tak se překrývají na pobyt venku v týdnu dvakrát a jedenkrát při přechodu do šatny a přes poledne. Při odpolední směně ředitelky se pedagogické pracovnice překrývají na pobyt venku třikrát a dvakrát v době oběda a chystání na odpočinek. Ostatní dny při pobytu venku a přes poledne je s učitelkou vždy chůva. Záměry MŠ: • podporovat týmovou spolupráci Spoluúčast rodičů Snažíme se, aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra a vstřícnost. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost účastnit se činností a různých akcí školy. Pedagogové taktně informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho pokrocích v rozvoji i učení. Pedagogové jednají s rodiči diskrétně, chrání soukromí rodin, zachovávají patřičnou mlčenlivost. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, je prováděna poradenská činnost pro rodiče ve věcech výchovy, rodiče mají možnost zapůjčení odborné literatury. Rodiče jsou informováni o akcích školy, mohou vyjadřovat návrhy a připomínky k chodu školy, na jejich podněty je brán zřetel. Záměry MŠ: • rozšířit poradenský servis pro rodiče • zapojovat rodiče do organizace společných akcí Spolupráce s ostatními subjekty Naše mateřská škola spolupracuje s těmito partnery: • Obec Plaveč - zřizovatel • KÚ JMK Brno • Česká školní inspekce • MŠMT • Základní škola Mikulovice (návštěvy předškoláků v ZŠ) • SPC Brno, pobočka Znojmo - depistáž logopedek v MŠ • Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo • s okolními MŠ atd. • S Domovem pro seniory v Plavči Záměry MŠ: • navázat spolupráci s dalšími subjekty 4. Organizace vzdělávání Mateřská škola Plaveč je jednotřídní s kapacitou 25 dětí s celodenním provozem.   Přijímání dětí do mateřské školy (Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34) • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. • Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. • Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). • přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona, jestliže: • se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání  po dobu delší než 2 týdny • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná • ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady • na žádost zákonného zástupce • pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a uzavřou dohodu o ukončení předškolního vzdělávání. S administrativní pracovnicí MŠ dohodnou odhlášení stravného. Evidence dítěte • nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci třídní učitelce vyplněný evidenční list dítěte • veškeré údaje budou sloužit pro evidenci školní matriky, jež ukládá školský zákon • zákonní zástupci jsou povinni nahlásit v mateřské škole každou  změnu v osobních údajích • informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Organizace provozu mateřské školy • provoz mateřské školy je od 6.45 do 15.30 hodin • děti se scházejí zpravidla do 8.00 hodin, je možná individuální dohoda o pozdějším příchodu, výjimečně i pravidelně • po obědě si rodič může dítě vyzvednout po předchozí domluvě s učitelkou výjimečně i pravidelně • rodič je povinen své dítě vyzvednout a neprodleně opustit areál školy Předávání dětí • do mateřské školy děti přicházejí a odcházejí v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody • při zmocnění osoby mladší 18 let k vyzvedávání dítěte, musí zákonný zástupce požádat na zvláštním tiskopisu o souhlas ředitelky školy • rodič přivede dítě až do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné obtíže • rodiče jsou povinni do mateřské školy předat děti zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení • po dlouhodobé nemoci je rodič povinen podepsat čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte • pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky, b) informuje telefonicky ředitelku školy, c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc (pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou) práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.) Oblečení dětí • do mateřské školy chodí děti vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat. V letních měsících si donesou pokrývku hlavy (klobouček nebo kšiltovku), při nepříznivém počasí pláštěnku a gumáky • všechny věci by měly být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na předem určeném místě Stravování dětí • strava je dovážena z kuchyně místního domova pro seniory. Dopolední přesnídávky a odpolední svačiny jsou připravovány přímo v mateřské škole. Při nástupu do MŠ vyplní rodič přihlášku ke školnímu stravování dítěte a zvolí si rozsah (celodenní, polodenní). Přihlašování a odhlašování obědů se provádí dle nastavených pravidel. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Zákonný zástupce dítěte odhlašuje obědy telefonicky nebo osobně v MŠ Plaveč. Úplata za předškolní vzdělávání • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro období od 1.9 do 31.8 dle § 123 školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy • provoz mateřské školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenci a srpnu. Přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům písemně na informačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem a zároveň zveřejní výsledky projednání možností a podmínek umístění dětí v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu • omezit nebo přerušit provoz lze po projednání se zřizovatelem i v jiném období a to ze závažných organizačních a technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání • omezení či přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Práva dětí: • dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností • má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství • právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi • dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život • má právo na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky • právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení Povinnosti dětí: • respektovat pravidla, dohodnutá na začátku školního roku • plnit pokyny pedagogických pracovníků, které jsou v souladu s právními předpisy • chránit své zdraví a zdraví ostatních dětí v mateřské škole • nepoškozovat majetek školy Práva zákonných zástupců • zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí • rodiče mohou kdykoli hovořit s učitelkou ve třídě, je-li zajištěna bezpečnost dětí • rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života • mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy učitelce nebo ředitelce • osobní jednání s ředitelkou mateřské školy je možné denně po předchozí domluvě • další formou poskytování informací jsou třídní schůzky, informační nástěnky v šatnách mateřské školy a internetová prezentace školy • rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu školy Povinnosti zákonných zástupců • rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí • předávat do mateřské školy dítě zdravé, čistě oblečené a upravené. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí apelujeme na svědomí rodičů, aby nevodili dětí jevící akutní onemocnění (průjem, teplota, vyrážka, silné nachlazení…) • omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte písemně do sešitu v 1. poschodí • v případě náhlého onemocnění či nepřítomnosti omluvit telefonicky či osobně nejpozději do druhého dne • rodiče jsou povinni oznamovat škole změny údajů do školní matriky (evidence dětí) • řádně a včas hradit úplatu za stravné • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty • v případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody Práva a povinnosti pedagogů • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte • pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci • je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem • má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí • rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí Péče o zdraví a bezpečnost při vzdělávání • mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě. • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem • k zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí nebo 15 dětí (dle věkového složení třídy) • všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat • rodiče ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí • zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…) • všechny osoby vstupující do mateřské školy jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy (zvonek u vchodových dveří) • zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním fotografií dětí na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy • všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných • MŠ vytváří dětem takové podmínky, které zajišťují jejich bezpečnost  a ochranu před úrazy nebo negativními jevy Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí • všechny děti jsou si rovny • MŠ vytváří u dětí povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví, bezpečí  a  o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc • pedagogické pracovnice se snaží ovlivňovat vztahy ve třídě nenásilně prosociálním směrem -  prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů (pomocí pohádek a příběhů včleňovaných do třídních programů jsou děti seznamovány s nebezpečím např. drogové závislosti, herní závislosti, s vandalismem…) • důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí 5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje škola. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení ŠPZ na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte. Úpravy navrhují pedagogové ve spolupráci se zákonným zástupcem dítěte. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Podpůrná opatření jsou poskytována v těchto oblastech: • organizace výchovy a vzdělávání • modifikace vyučovacích metod a forem • pomůcky • úpravy obsahu vzdělávání • podpora sociální a zdravotní • práce s třídním kolektivem (vztahová diagnostika, podpora sociálního klimatu, preventivní programy) • úprava prostředí • personální podpora (chůva – zajištění z projektu Šablony II) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné mateřské škole mohou být: • děti s poruchami učení, poruchami chování • děti s pervazivními vývojovými poruchami (PAS = poruchou autistického spektra • děti s lehkým mentálním postižením • děti se zdravotním znevýhodněním • děti se zrakovým, sluchovým, tělesným postižením • děti s narušenou komunikační schopností • děti sociokulturně znevýhodněné (z odlišného sociálního prostředí) • děti nadané a mimořádně nadané b) Pojetí výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi dětí a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. c) Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole Ředitelka školy je zodpovědná za spolupráci se ŠPZ v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se SVP (vyhláška č. 27/2016 Sb. § 11 odst. 1) Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP jsou seznámeni zákonní zástupci dítěte a všichni pedagogové. Obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. V PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. Je závazným dokumentem pro zjištění SVP dítěte a vychází ze školního vzdělávacího programu. IVP je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice. Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně 1x ročně vyhodnocuje naplňování IVP (vyhláška č. 27/2016 Sb. § 4 odst. 2). 6. Zabezpečení vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných Nadaným dítětem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadané dítě se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje dítě, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. Škola využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Podpůrná opatření budou vždy zpracována za využití Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení ŠPZ na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Účinnost opatření škola průběžně vyhodnocuje. Zjišťování mimořádného nadání vzdělávacích potřeb dítěte provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která děti vzdělává. Vzdělávání mimořádně nadaného dítěte se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce dítěte. Zpracování a naplňování individuálního plánu zajišťuje ředitelka školy. IVP je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice. Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP (vyhláška č. 27/2016 Sb. § 4 odst. 2). Škola seznámí prokazatelně s IVP všechny pedagogy školy. Pro nastavení práce s mimořádně nadaným dítětem je kvalitní diagnostika klíčová. Přestože jsou děti zvídavé, s výbornou pamětí, pozorné, vytrvalé, mají schopnost učit se nové věci, může se u nich objevit nezralost či deficit v oblasti sociální a emoční. Vzdělávání nadaných dětí vyžadují od pedagogů náročnější přípravu, neboť tyto děti mají specifické potřeby. Na děti s nadáním klademe vyšší nároky odpovídajícím jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojujeme do činností výchovně vzdělávací práce. Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným dětem, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Naším cílem je co nejefektivnější zapojení talentovaných dětí do procesu vzdělávání uplatňováním individuálního přístupu, rozvíjení osobnosti dětí, postupné vybavování dětí klíčovými kompetencemi, aby vlastní talent mohly rozvíjet i v dalším období svého vzdělávání. Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti nadané a mimořádně nadané: Péče o nadané a mimořádně nadané děti je koordinována třídními pedagogy. Spoluprací se školským poradenským zařízením je pověřena ředitelka školy. Specifikace provádění a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných dětí: • předčasný nástup dítěte ke školní docházce • obohacování výchovně vzdělávacího procesu Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Snažíme se vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s dalšími odborníky, využíváme služeb školských poradenských zařízení. Případnou integraci dítěte v běžné MŠ posoudí ředitelka podle stupně postižení a podle možností školy zajistí potřebné podmínky. 7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let Podmínky vzdělávání: • Vnitřní i venkovní prostory jsou přizpůsobeny hygienickým a bezpečnostním normám, splňují požadavky pro bezpečný pohyb dětí. Třída je vybavena nábytkem a ostatním zařízením v souladu s antropometrickými požadavky. Děti mají dostatek volného a přehledného prostoru pro zvládnutí koordinace pohybu, prostorovou orientaci a spontánní pohybové aktivity. Ve třídě dle potřeby je možné vyčlenit prostor k možnému krátkému odpočinku kdykoliv v průběhu dne. Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení. • MŠ je postupně vybavována hračkami a didaktickým materiálem odpovídajícím věku od 2 do 3 let splňující kritéria pro bezpečnou a podnětnou hru, hračky z různorodých materiálů, různých barev a tvarů. Umístění vhodných hraček, dětských knih a jednoduchých stavebnic je pro děti přístupné a pečlivě uspořádané. Dětem necháme volně k dispozici menší množství hraček, což odpovídá jejich potřebě přiměřeného množství podnětů. Ty jim postupně obměňujeme. Vzhledem k bezpečnosti dětí jsou ve třídě nastavena pravidla pro používání hraček a pomůcek. • Pro pobyt venku v jarních a letních měsících maximálně využíváme školní zahradu, kde jsou děti v bezpečném, uzavřeném prostředí a v případě potřeby je v blízkosti hygienické zázemí. Školní zahrada je svou plochou menší, ale je vybavena kvalitními bezpečnými hracími prvky. Poskytuje dětem příležitost k rozvoji motorických dovedností, nejrůznějších aktivit a k relaxaci. Děti nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci, proto učitelky děti přiměřeně vybízejí ke změně oblečení, případně při uvedených činnostech pomáhají. • Mateřská škola je vybavena dostatečným hygienickým zázemím, k dispozici je sprchový kout. Děti jsou v pravidelných časových intervalech upozorňovány na možnost využití toalety. 8. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který respektuje rámcová pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání a stejně tak konkrétní možnosti naší mateřské školy. Umožňuje vnímat dětem svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Umožňuje všem dětem optimální rozvoj osobnosti a pomůže jim utvářet si pokud možno vstřícný a pozitivní vztah ke světu. V procesu poznávání přírodních jevů a zákonitostí jsou preferovány metody pozorování a praktické činnosti. Výchova a vzdělávání jsou uskutečňovány formou činností spontánních, řízených, relaxačních, společných akcí dětí, rodičů a zaměstnanců a dalších aktivit. Škola je zaměřena na rozvoj řečových dovedností, osobnostní rozvoj každého dítěte, vytváření a prohlubování zásad zdravého životního stylu a na ekologickou výchovu, děti jsou vedeny k úctě ke starým lidem. V rámci výchovně vzdělávací práce uplatňujeme metody a formy práce, které vyžadují rozvojové předpoklady a možnosti dětí. Dále se odvíjejí od daných cílů školy a její filozofie: • prožitkové učení hrou a činnostmi dětí podporují dětskou zvídavost, jsou založeny na přímých zážitcích dětí • kooperativní učení je založené na spolupráci • situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí • spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby • aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte • řízené individuální činnosti • komunitní kruh - rozhovor, beseda, vyprávění... • výlety • zpracovávání přírodních materiálů • práce s encyklopediemi • objevování Vzdělávací program klade důraz: • na tvořivost pedagoga při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky • na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost • na dětskou zvídavost při objevování světa kolem nás • na spojování vzdělávacích témat se životem a učením nápodoby v praktickém životě – sociální učení • na analýzu obsahu metod a forem denní nabídky činností • na spoluúčast s rodinou zajišťujících pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi • na emocionální a estetický prožitek dětí • na individuální potřeby dětí a jejich uspokojování Celoroční vzdělávací program „Školka plná zábavy“ vychází z ročních období a témata jsou zpracována zpravidla do týdenních tématických celků a jsou rozdělena do tří integrovaných bloků. Tyto bloky zasahují do všech vzdělávacích oblastí. Z těchto jednotlivých bloků vycházíme a připravujeme třídní vzdělávací program. Při jeho vytváření máme na paměti, aby svým obsahem odpovídal nejen věku dětí, ale především jejich možnostem, zájmům a potřebám. Vycházejí z přirozeného života kolem nás. Tématické celky jsou konkretizovány učitelkami v třídním programu, učitelky pracují společně. Není povinností procházet všemi tématickými částmi, lze je doplňovat a kombinovat, vracet se. Klademe si za cíl dosáhnout u dětí ukončujících docházku v mateřské škole očekávané klíčové kompetence podle RVP PV: • kompetence k učení • kompetence k řešení problémů • kompetence komunikativní • kompetence sociální a personální • činnostní a občanské kompetence Při naplňování rámcových cílů vycházíme z potřeb, zájmu a přání dětí, z věkových zvláštností, z vyhodnocování poznatků o dítěti, z informací a podnětů od rodičů, z aktuální situace. Do denního programu zařazujeme pravidelně řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, dodržujeme principy činnostního učení, dbáme na vyváženost spontánních a řízených činností, klademe zřetel na osobní svobodu vyváženou nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ určitý řád a pravidla soužití. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Při práci využíváme výsledky evaluačních postojů. Preferujeme tyto činnosti dětí: • činnosti zaměřené na rozvoj řeči • činnosti rozvíjející matematické představy • tělovýchovné chvilky, dechová gymnastika • aktivní činnosti navozující prožitek • tvořivé a esteticko-výchovné činnosti • činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj • spontánní hru • sladění pohybu s rytmem, hudbou, zpěvem Některé dílčí cíle výchovně vzdělávací činnosti je nutné naplňovat každodenními činnostmi a jejich důsledným dodržováním: • dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti • hodnocení vlastního chování • kultura stolování • samostatné provádění osobní hygieny a dalších samoobslužných činností • dodržování základních společenských norem komunikace a chování Hlavní úkoly výchovné práce: • vytvoření věcného a podnětného prostředí pro děti, zajištění bezpečí a jistoty, laskavý přístup a empatie • doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení • vyvolávat v dětech pocit důležitosti a zodpovědnosti, zdravého sebevědomí. • vést děti k citlivému vztahu a lásce k přírodě, životnímu prostředí • otevírat dětem tajemství přírody, umožnit jim přemýšlení nad rozmanitostí forem života • vést děti k maximální samostatnosti • utváření ohleduplného a citlivého vztahu k lidem – prohlubování vztahu ke starým lidem 9. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je zpracován do 3 integrovaných bloků a 6-ti tématických celků, které budou konkretizovány na úrovni třídní, aby příliš nesvazovaly učitelky a neomezovaly je v tom, jaké konkrétní činnosti dětem ve třídě v rámci bloku nabídnou. Učitelky mohou vycházet ze zájmů a přání dětí. V těchto blocích jsou začleněny všechny vzdělávací oblasti: • dítě a jeho tělo (záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům) • dítě a jeho psychika (záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení) • dítě a ten druhý (záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů) • dítě a společnost (záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí) • dítě a svět (záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí I. BAREVNÝ PODZIM Charakteristika: • Naším hlavním záměrem je vytvářet prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně, prostředí plné důvěry a pochopení a vytvářet pěkné vztahy mezi dětmi. Dílčí vzdělávací cíle: • Seznamovat se s pravidly chování ( ve třídě, při setkávání se s druhými lidmi…). • Prohlubovat u dětí zájem o přírodu (např. péče o ptáky v zimě). • Vytvářet pěkný vztah ke starým lidem. • Podporovat estetické cítění (podílet se na výzdobě MŠ a Domova pro seniory). Očekávané výstupy: • Učit se určitou dobu odloučit od rodičů. • Dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití – v MŠ, na veřejnosti. • Vnímat všemi smysly okolní přírodu – vycházky do okolí. • Upevňovat návyky společenského chování ( pozdravit, poděkovat, neskákat druhému do řeči…). . Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek). Tematické celky: 1. Kluci a holky, spěchejte do naší školky • Vzpomínky na prázdniny • Moje škola, moji kamarádi • Rodina, vesnice, kde žiji 2. Počasí je na draka • Vítáme podzim • Dýňové slavnosti • Změny v přírodě • Zvyky a tradice (posvícení, advent) II. BÍLÁ ZIMA Charakteristika: • Vytvářet povědomí o mezilidských vztazích a prohlubovat lidové tradice a zvyky. Připravovat školáky k zápisu do 1. třídy ZŠ. Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dětí podporuje): • Rozvíjet schopnost plně prožívat a vytvářet citové vztahy. • Zdokonalovat rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. • Podporovat schopnost žít ve společenství ostatních lidí (např. spolupracovat se staršími občany) • Rozvíjet úctu k životu-výchova k odpovědnosti za své zdraví i zdraví jiných. • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Očekávané výstupy: • Účastnit se akcí, které jsou pro děti zajímavé. • Využívat obrazový materiál, encyklopedie, pracovat s literárními texty. • Využívat vědomě všech smyslů. • Zvládat sebeobsluhu, upevňovat hygienické návyky. • Procvičovat paměť (zpěv písní, přednes básní a říkanek, dramatizace pohádek…). • Ovládat své afektivní chování (tlumit vztek, umět se zklidnit..). • Koordinovat pohyby a polohy těla. • Vhodně pečovat o své tělo a zdraví (hygiena, otužování) Tematické celky: 3. Paní zima kraluje • Vánoce, zvyky a tradice • Tvoření s rodiči a prarodiči (Hrníčkový den, Hrajeme si s babičkou a dědečkem) • Stromy, zvířata a ptáci v zimě III. JARO JE TU Charakteristika: • Hlavním záměrem je přiblížit dětem tradice jarních svátků, vnímat krásu přírody, učit se vzájemné pomoci a pomoci druhým lidem. Podílet se na estetičnosti prostředí, pečovat o své zdraví. Podporovat komunikaci s vrstevníky i dospělými. Dílčí vzdělávací cíle: • Prohlubovat poznatky o těle a péči o své zdraví, důležitost pohybu a pobytu venku, vytvářet zdravé životní návyky. • Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách. • Rozvíjet u dětí verbální i neverbální komunikaci v činnostech výtvarných, hudebních, dramatických a pohybových. • Vytvářet prosociální postoje (rozvoj sociální citlivosti, tolerance…) Očekávané výstupy: • Podněcovat zájem o encyklopedie, knihy, soustředit se na četbu z knih,… • Pečovat o čistotu a zdraví. Mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách. • Seznamovat se a pojmenovat části těla, některé orgány. Mít povědomí o těle a jeho vývoji. • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, utvořit jednoduchý rým. • Citlivost ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem. • Přispívat k péči o životní prostředí a okolní krajinu. . Oslavit společně svátek dětí, vytvářet povědomí o existenci jiných ras a kultur. . Hodnotit své osobní pokroky, odhadovat své síly. Tematické celky: 4. Příroda se probouzí • Svátky jara • Zvyky a tradice – Velikonoce • Puzzliáda • Počasí, časové vztahy, kalendář přírody • Domácí zvířata a jejich mláďata • Rej čarodějnic • Příprava na zápis do ZŠ 5. Svět je samý květ • Květnové kvetení • Mamince k svátku • Zápis dětí do ZŠ 6. Pojďme spolu do světa • Den dětí aneb „Kdo si hraje, nezlobí“ • Loučení s předškoláky • Bobřík odvahy 10. Evaluační systém 1. Soulad RVP PV s dokumenty školy – ŠVP, TVP   Tato část ověřuje naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy s s cíly dokumentu RVP PV. Nástroje, které jsou zde uvedeny jsou rámcové, pedagogové mohou využít i dalších nástrojů pro splnění daných cílů. Dílčí kriteria si pro hodnocení konkrétních pedagogických činností,podmínek a kvalityvýsledků v rámci školy (ředitelka) a v rámci třídy (ředitelka a učitelka) odvozují z RVP PV sami.   Evaluace podtémat integrovaného bloku – na úrovni třídy Cíl zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, stanovit případná opatření do dalšího, navazujícího tematického plánu v rámci integrovaného bloku Časový plán po ukončení tématu integrovaného bloku Nástroje hospitace, záznamy do činnostního plánu, dle potřeby do přehledu (portfolia) o rozvoji dítěte, konzultace učitelek, konzultace s rodiči, pedagogické  porady Kdo odpovídá Divišová, Becková Evaluace integrovaného bloku – na úrovni třídy Cíl zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, zhodnocení celkového průběhu na základě výsledků z průběžné evaluace, zvolené metody a postupy a vzdělávací přínos pro děti, případná opatření a praktické závěry Časový plán po ukončení realizace daného integrovaného bloku Nástroje záznamy do TVP, konzultace učitelek, hospitace, pedagogické porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková Evaluace dílčích projektů – na úrovni třídy Cíl plnění záměrů, začlenění cílů dílčích projektů do jednotlivých integrovaných bloků Časový plán pololetně – průběh realizace, 1x ročně naplnění záměrů Nástroje záznam v TVP, konzultace učitelek, pedagogické rady, konzultace s rodiči Kdo zodpovídá Divišová, Becková Hodnocení individuálních výsledků dětí – na úrovni třídy Cíl hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí, zaznamenávat nejdůležitější poznatky o jejich rozvoji a individuálním pokroku každého z nich,vytvořit orientační kriteria pro hodnocení individuálních vzdělávacích výsledků dané věkové skupiny z cílů RVP PV vzhledem k možnostem, podmínkám a celkovému potencionálu dětí, vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky, nepřetržité získávání zpětné vazby, jejíž výsledky se průběžně promítají do další vzdělávací práce pedagoga s dítětem, stanovit případná opatření do dalšího tematického plánu                        Časový plán písemné záznamy do přehledu o rozvoji dítěte – dle potřeby, 2x ročně Nástroje rozhovory učitelky s dítětem, možnosti pokroků, motivace, písemné záznamy grafické a smysluplné informace jako podklad pro informaci rodičům a dalším odborníkům, individuální plány pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti výrazněji problémové, konzultace učitelek, konzultace s rodiči, dle potřeby stanovení případných opatření, pedagogické porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková Hodnocení pedagogů, sebehodnocení – na úrovni školy Cíl sledovat uplatňování metod, jejich nápaditost a účel hodnotících aktivit. Sledovat výsledky a samostatně je hodnotit v porovnání s obecnými požadavky – vše porovnávat s RVP PV Časový plán průběžně Nástroje hospitace, vzájemné hospitace, pedagogické porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková Soulad TVP – ŠVP – RVP – na úrovni školy Cíl zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práce, ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP PV, hodnocení naplňování vzdělávacího obsahu, porovnat realitu se záměry a obsahem programu, který jsme si stanovili, vzdělávací nabídky ve třídě a zhodnocení výsledků a pedagogických činností jako celku, zda je program cílevědomý a je plánován, jakých výsledků bylo dosaženo. Sledujeme vedení pedagogů ve vzdělávání dětí, zařazování dílčích projektů do plánu třídy a vztah pedagoga k rodičům a ostatní veřejnosti Časový plán 1x ročně Nástroje dotazníky pro rodiče, hospitace,  konzultace pedagogů, pedagogické porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková 2. Podmínky   vzdělávání Evaluace materiálních a hygienických podmínek Cíl zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP: budova, technický stav, vybavení třídy pro skupinové a individuální činnosti, výzdoba školy, pomůcky, hračky, prostorové uspořádání, zahrada, inventarizační zápisy majetku obce a školy,sledování jejich funkčnosti, účelnosti, efektivity, zajištění bezpečnosti, psychohygieny a estetiky prostřed. Časový plán periodicky i podle potřeby,1x ročně  Nástroje záznamy z kontrolní činnosti, z pedagogických a provozních porad, dotazníky Kdo zodpovídá Divišová, Becková, Kadeřábková Evaluace životosprávy dětí v MŠ Cíl zhodnotit, zda mají děti dostatek tekutin během celého dne, kvalitní vyvážená strava, individuální potřeba odpočinku a spánku, zda je denní režim pružně přizpůsobován aktuální situaci Časový plán podle potřeby Nástroje pedagogické a provozní porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková, Kadeřábková Evaluace psychosociálních podmínek Cíl zhodnotit, jak je zajištěna adaptace nově příchozích dětí, zda učitelky podporují svým přístupem sebevědomí dětí, zda je podporována více spolupráce než soutěživost mezi dětmi, zda se dává dětem dostatek zpětné pozitivní vazby Časový plán průběžně, 1x ročně Nástroje pedagogické porady, hodnocení třídních bloků Kdo zodpovídá Divišová, Becková Evaluace organizačního zajištění školy Cíl zhodnotit vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit , osobní soukromí dětí a možnost neúčastnit se činností, pokud nechtějí, zda mají možnost pracovat vlastním tempem, zapojovat se do organizace činností, spolurozhodovat o programu Časový plán 1x měsíčně Nástroje pedagogické porady, hospitace, třídní vzdělávací programy Kdo zodpovídá Divišová, Becková Evaluace řízení mateřské školy Cíl zhodnotit vytvořenou koncepci školy, zda je kvalitně a funkčně zpracována v souladu s RVP PV, zda má sladěné očekávané cílové kompetence, které navazují na povinné vzdělávání Časový plán 1x ročně Nástroje hodnocení činnosti školy, dotazníky Kdo zodpovídá Divišová Evaluace personálního zajištění Cíl zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV, kvalifikovanost pedagogického týmu, DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů, normativní počty všech zaměstnanců školy s počty dětí ve škole, efektivita personálního zabezpečení ŠJ-výdejny Časový plán 1x ročně Nástroje dotazníky, průběžné vzdělávání ped. pracovníků, kontrolní činnost, hospitace, pedagogické a provozní porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková, Kadeřábková Evaluace ekonomických podmínek Cíl hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy: sledování čerpání mzdových nákladů, účelnost a efektivnost hospodaření, rozbor hospodaření, kontrola dodržování závazných ukazatelů, kontrola čerpání účelově poskytnutých veřejných prostředků, finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a poskytnuté OÚ, kontrola vedení účetnictví – účetní doklady, kontrola správnosti financování – rozpočtová skladba – před účetní uzávěrkou, kontrola mzdové a personální agendy     Časový plán přehledy čerpání 4x ročně, ostatní průběžně Nástroje tabulky, zprávy a rozbory, pedagog. a provozní porady, konzultace Kdo zodpovídá Divišová Evaluace spoluúčasti rodičů Cíl zhodnotit, zda jsou rodiče pravidelně informováni o prospívání dítěte a dění v mateřské škole, zda mají možnost účastnit se programu ve třídě, jak pro ně nabízíme poradenský servis, úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasi ŠVP Časový plán 1x ročně Nástroje fotodokumentace, rozhovory s rodiči, dotazníky, mimoškolní akce za účasti rodičů, pedagogické a provozní porady Kdo zodpovídá Divišová, Becková Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, ostatní veřejností Cíl vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených záměrů ve ŠVP. Vztah působení školy na rodiče, na ostatní veřejnost Časový plán 1x ročně Nástroje záznamy, rozpočet školy – OÚ, konzultace, prezentace dětí i učitelek na veřejnosti – vystoupení dětí pro veřejnost, články do tisku, výstavy, pedagogické a provozní porady, fotodokumentace, dotazníky, zpětná vazba Kdo zodpovídá Divišová, Becková, Kadeřábková 3. Průběh a výsledky vzdělávání  Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a záměrů ŠVP. Vyhodnocujeme výchovně vzdělávací program mateřské školy – zda jsou činnosti ze všech oblastí zastoupeny v aktivitách, které dětem nabízíme, zda není jednostranně zaměřený. Evaluace probíhá na úrovni školy. Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces Cíl zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práce se záměry v této oblasti ŠVP, vyhodnocení programu jako celku Časový plán průběžně, dotazníky – 1x ročně Nástroje hospitace, konzultace pedagogů, dotazníky, pedagogické porady, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání, záznamy dětí, portfolia        Kdo zodpovídá Divišová, Becková Osobní rozvoj pedagogů Cíl uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, analýza vlastních vzdělávacích potřeb a vlastního vzdělávacího procesu, uplatnění odborných metodik a kontrola a hodnocení výsledků své práce Časový plán průběžně, 1x za rok dotazníky Nástroje hospitace, konzultace pedagogů, dotazníky, pedagogické porady, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání, záznamy dětí, portfolia        Kdo zodpovídá Divišová, Becková Dodatek k ŠVP: Od 1.11.2020 nastoupila na pozici učitelky MŠ Danuše Becková.
PŘEČÍST ŠVP NAHLAS
Klikněte pro přečtení textu nahlas.