Welcome to MŠ Plaveč   Klikněte pro přečtení textu nahlas. Welcome to MŠ Plaveč

 

 

ke stažení ZDE

 

 

Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, příspěvková organizace, Náves 63, 671 32 Plaveč ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy „U BOBŘÍKA“ Č.j.: 150/2017 A1/S10 Vypracoval: Divišová Květoslava ředitel školy Schválil: Divišová Květoslava ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2017 Řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2017 Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program 1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“) a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění. 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2. 1 Každé přijaté dítě má právo a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, zabezpečit minimální požadavky na ochranu dětí před šikanou. Po odborném a bezpečném rozkrytí šikany pedagog zvolí podle situace vhodný způsob nápravy, např.: - rozhovor s dítětem, které ubližuje - zavedení ochranného režimu oběti - práce se skupinou - rozhovor se zákonnými zástupci dítěte agresora – proběhne až tehdy, když je situace zmapovaná. Škola může zvolit i kombinaci výše uvedených metod. 2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem. 2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. 2. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 3. Práva zákonných zástupců 3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 4. 1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku), b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, c) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota...) e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky), g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. 5. Práva a povinnosti dětí a) Právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností, dovedností, nadání. b) Právo na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi. c) Právo na poskytování ochrany, potřebu jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit. d) Právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví. e) Právo užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství (respektování barvy pleti, rasy, či sociální skupiny). f) Právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení. g) Povinnost – děti jsou poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví při všech činnostech, jsou povinny dodržovat dohodnutá pravidla a pokyny zaměstnanců školy. h) Povinnost – dítě dbá, aby hrubým zacházením nepoškozovalo majetek školy. V opačném případě by mohlo být zahájeno jednání s rodiči o nápravě jednání a případné náhradě škody. 6. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 6. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy a na vchodových dveřích mateřské školy. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Součástí povinného vzdělávání je i povinné omlouvání dítěte, podobně jako na ZŠ. Postup při přijímání dětí upravují vydaná kritéria ředitelkou mateřské školy. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Do mateřské školy jsou přijímány děti smyslově, tělesně a duševně zdravé (dle Školského zákona), na základě zápisu dětí do mateřské školy. O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitelka na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra. 6. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1), b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 6. 3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. 6. 4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. 7. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 8. Ukončení předškolního vzdělávání 8. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 8. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 9. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 9. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. 9. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 10. Docházka a způsob vzdělávání 10. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou. 10. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. 10. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte - žáka do školy písemně formou omluvného listu, který je založen v osobním spisu dítěte ( povinnost doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy). 10. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 11. Individuální vzdělávání 11.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 11. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 12. Přebírání/ předávání dětí 12.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce do třídy v mateřské škole. 12.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytně nutné a opustí neprodleně objekt školy. 12.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. 12.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, b) informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů, c) kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, d) případně se obrátí na Policii ČR. (pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.) 12. 5 Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte. II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 13. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 13. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 16:00 hod. 13. 2 Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce do třídy. Doporučujeme rodičům přivádět děti do 8.00 hod. Děti s povinnou předškolní docházkou od 8 – 12 hodin (4 hodiny denně). 13. 3 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, vybírání dovolené učitelkami mateřské školy. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty. Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 13. 4 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu: Organizace dne v mateřské škole: Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ 6.30 – 9.30 hod. volné hry dětí, spontánní a řízené činnosti, pohybové aktivity 8.30 – 9.00 hod. osobní hygiena, přesnídávka 9.30 – 11.30 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku 11.30 – 12.00 hod. oběd a osobní hygiena dětí 12.00 – 14.00 hod. spánek a relaxace dětí na lehátku s postupnou aktivizací dětí s nižší potřebou spánku (klidnější hry, odpolední zájmová činnost, individuální práce s dětmi) 14.20 – 14.40 hod. odpolední svačina 14.40 – 16.00 hod. odpolední aktivity (hry dle volby dětí) Začátek povinného předškolního vzdělávání určila ředitelka školy na 8:00 hod. Obsah předškolního vzdělávání: a) mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním b) vyučovacím jazykem je jazyk český c) vzdělávání v Mateřské škole Plaveč, okres Znojmo se uskutečňuje podle vzdělávacího programu s názvem „Školka plná zábavy“, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání d) školní vzdělávací program je k dispozici v šatně dětí e) rodiče si jej mohou po domluvě s učitelkou zapůjčit, pořizovat z něj výpisy f) je vytvořen v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech 13. 5 Úplata za vzdělávání je hrazena do 25. dne stávajícího měsíce, stravné je hrazeno vždy do 25. dne předchozího měsíce. 13. 6 Stravu odebíráme z jídelny ze ZŠ Želetice, stravné rodiče hradí platebním příkazem na účet ZŠ Želetice, nebo v hotovosti v ZŠ Želetice. Obědy se nahlašují vždy den předem do 14:30 a odhlašují nepozději den předem do 14:30. V případě nemoci se musí v daný den oběd odebrat, jinak propadne. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout v době od 12:00 do 13:00 hodin, pouze v první den nepřítomnosti. 13. 7 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí (např.: silný vítr, prudký déšť, teplota pod -10°C.atd.) 13. 8 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem. 13. 9 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole telefonicky, e-mailem, nebo osobně učitelce mateřské školy. 13. 10 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo písemně, nebo telefonicky na číslo 515 252 252. 13. 11 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 14. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 14. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.. 14. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd, nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let. 14. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 14. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu (školnici, popř. chůvu), která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 14. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. 14. 6 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování. 14. 7 Zákonní zástupci, osoby zmocněné k vyzvedávání, i příležitostní návštěvníci MŠ, jsou povinni používat zvonek u vchodových dveřích a ohlašovat se příjmením a oznámením, za jakým účelem do školy přicházejí. Zákonní zástupci a ostatní návštěvníci školy jsou povinni vždy za sebou zavírat vstupní vchodové dveře a zádveří – zabránění vniknutí nepovolané cizí osoby do školy. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 14. 8 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů, IV. Zacházení a majetkem mateřské školy 15. 1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení. 15. 2 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci pouze na místa k tomu určená. V. Informace o průběhu vzdělávání dětí 16. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy, a to v šatně dětí. 16. 2 Zákonní zástupci dítěte si mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky, a to v době kdy nebude narušena výchovně vzdělávací činnost. 16. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. VI. Závěrečná ustanovení 17.1 Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Becková Danuše. O kontrolách provádí písemné záznamy. 17.2 Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy. 17.3. Školní řád byl aktualizován k 1.9.2021. V Plavči dne: 1.9.2017. Divišová Květoslava ředitelka školy

  Klikněte pro přečtení textu nahlas. Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, příspěvková organizace, Náves 63, 671 32 Plaveč ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy „U BOBŘÍKA“ Č.j.: 150/2017 A1/S10 Vypracoval: Divišová Květoslava ředitel školy Schválil: Divišová Květoslava ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2017 Řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2017 Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program 1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“) a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění. 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2. 1 Každé přijaté dítě má právo a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, zabezpečit minimální požadavky na ochranu dětí před šikanou. Po odborném a bezpečném rozkrytí šikany pedagog zvolí podle situace vhodný způsob nápravy, např.: - rozhovor s dítětem, které ubližuje - zavedení ochranného režimu oběti - práce se skupinou - rozhovor se zákonnými zástupci dítěte agresora – proběhne až tehdy, když je situace zmapovaná. Škola může zvolit i kombinaci výše uvedených metod. 2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem. 2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. 2. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 3. Práva zákonných zástupců 3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 4. 1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku), b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, c) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota...) e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky), g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. 5. Práva a povinnosti dětí a) Právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností, dovedností, nadání. b) Právo na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi. c) Právo na poskytování ochrany, potřebu jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit. d) Právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví. e) Právo užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství (respektování barvy pleti, rasy, či sociální skupiny). f) Právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení. g) Povinnost – děti jsou poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví při všech činnostech, jsou povinny dodržovat dohodnutá pravidla a pokyny zaměstnanců školy. h) Povinnost – dítě dbá, aby hrubým zacházením nepoškozovalo majetek školy. V opačném případě by mohlo být zahájeno jednání s rodiči o nápravě jednání a případné náhradě škody. 6. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 6. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy a na vchodových dveřích mateřské školy. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Součástí povinného vzdělávání je i povinné omlouvání dítěte, podobně jako na ZŠ. Postup při přijímání dětí upravují vydaná kritéria ředitelkou mateřské školy. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Do mateřské školy jsou přijímány děti smyslově, tělesně a duševně zdravé (dle Školského zákona), na základě zápisu dětí do mateřské školy. O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitelka na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra. 6. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1), b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 6. 3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. 6. 4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. 7. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 8. Ukončení předškolního vzdělávání 8. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 8. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 9. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 9. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. 9. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 10. Docházka a způsob vzdělávání 10. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou. 10. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. 10. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte - žáka do školy písemně formou omluvného listu, který je založen v osobním spisu dítěte ( povinnost doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy). 10. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 11. Individuální vzdělávání 11.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 11. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 12. Přebírání/ předávání dětí 12.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce do třídy v mateřské škole. 12.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytně nutné a opustí neprodleně objekt školy. 12.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. 12.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, b) informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů, c) kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, d) případně se obrátí na Policii ČR. (pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.) 12. 5 Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte. II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 13. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 13. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 16:00 hod. 13. 2 Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce do třídy. Doporučujeme rodičům přivádět děti do 8.00 hod. Děti s povinnou předškolní docházkou od 8 – 12 hodin (4 hodiny denně). 13. 3 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, vybírání dovolené učitelkami mateřské školy. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty. Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 13. 4 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu: Organizace dne v mateřské škole: Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ 6.30 – 9.30 hod. volné hry dětí, spontánní a řízené činnosti, pohybové aktivity 8.30 – 9.00 hod. osobní hygiena, přesnídávka 9.30 – 11.30 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku 11.30 – 12.00 hod. oběd a osobní hygiena dětí 12.00 – 14.00 hod. spánek a relaxace dětí na lehátku s postupnou aktivizací dětí s nižší potřebou spánku (klidnější hry, odpolední zájmová činnost, individuální práce s dětmi) 14.20 – 14.40 hod. odpolední svačina 14.40 – 16.00 hod. odpolední aktivity (hry dle volby dětí) Začátek povinného předškolního vzdělávání určila ředitelka školy na 8:00 hod. Obsah předškolního vzdělávání: a) mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním b) vyučovacím jazykem je jazyk český c) vzdělávání v Mateřské škole Plaveč, okres Znojmo se uskutečňuje podle vzdělávacího programu s názvem „Školka plná zábavy“, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání d) školní vzdělávací program je k dispozici v šatně dětí e) rodiče si jej mohou po domluvě s učitelkou zapůjčit, pořizovat z něj výpisy f) je vytvořen v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech 13. 5 Úplata za vzdělávání je hrazena do 25. dne stávajícího měsíce, stravné je hrazeno vždy do 25. dne předchozího měsíce. 13. 6 Stravu odebíráme z jídelny ze ZŠ Želetice, stravné rodiče hradí platebním příkazem na účet ZŠ Želetice, nebo v hotovosti v ZŠ Želetice. Obědy se nahlašují vždy den předem do 14:30 a odhlašují nepozději den předem do 14:30. V případě nemoci se musí v daný den oběd odebrat, jinak propadne. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout v době od 12:00 do 13:00 hodin, pouze v první den nepřítomnosti. 13. 7 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí (např.: silný vítr, prudký déšť, teplota pod -10°C.atd.) 13. 8 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem. 13. 9 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole telefonicky, e-mailem, nebo osobně učitelce mateřské školy. 13. 10 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo písemně, nebo telefonicky na číslo 515 252 252. 13. 11 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 14. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 14. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.. 14. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd, nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let. 14. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 14. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu (školnici, popř. chůvu), která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 14. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. 14. 6 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování. 14. 7 Zákonní zástupci, osoby zmocněné k vyzvedávání, i příležitostní návštěvníci MŠ, jsou povinni používat zvonek u vchodových dveřích a ohlašovat se příjmením a oznámením, za jakým účelem do školy přicházejí. Zákonní zástupci a ostatní návštěvníci školy jsou povinni vždy za sebou zavírat vstupní vchodové dveře a zádveří – zabránění vniknutí nepovolané cizí osoby do školy. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 14. 8 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů, IV. Zacházení a majetkem mateřské školy 15. 1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení. 15. 2 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci pouze na místa k tomu určená. V. Informace o průběhu vzdělávání dětí 16. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy, a to v šatně dětí. 16. 2 Zákonní zástupci dítěte si mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky, a to v době kdy nebude narušena výchovně vzdělávací činnost. 16. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. VI. Závěrečná ustanovení 17.1 Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Becková Danuše. O kontrolách provádí písemné záznamy. 17.2 Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy. 17.3. Školní řád byl aktualizován k 1.9.2021. V Plavči dne: 1.9.2017. Divišová Květoslava ředitelka školy
PŘEČÍST ŠKOLNÍ ŘÁD NAHLAS
Klikněte pro přečtení textu nahlas.