Welcome to MŠ Plaveč   Klikněte pro přečtení textu nahlas. Welcome to MŠ Plaveč

 

 

Směrnice ke stanovení úplaty

za předškolní vzdělávání

2021-22

 

ke stažení ZDE

 

 

Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, příspěvková organizace Náves 63, 671 32 Plaveč, IČO: 71003592 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/22 Ředitelka Mateřské školy Plaveč podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává tuto směrnici: Čl. I Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. Čl. II Výše úplaty a plátci Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/22 se stanovuje na částku 250,- Kč měsíčně. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání a je splatná za příslušný měsíc vždy do 25. dne stávajícího kalendářního měsíce. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy (86-4505250257/0100), pokud se s ředitelkou školy nedohodne jinak. Variabilní symbol bude dětem přidělen v den nástupu do MŠ. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, může ředitelka školy po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst. 1. Čl. III Snížení úplaty a) dětem s omezenou docházkou (polodenní) se snižuje úplata na 200,- Kč měsíčně a pokud dítě nedochází v některém z měsíců září-červen do MŠ ani jeden den, úplata se snižuje na 150,- Kč. b) pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání po dobu delší než 5 dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty ředitelka zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. Čl. IV Osvobození od placení úplaty Osvobozen od úplaty je (na základě písemné žádosti a prokázání dávek): a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. Úplatu neplatí také děti v posledním ročníku mateřské školy, nejvýše však po dobu 12-ti měsíců. Děti s odkladem školní docházky platí školné v plné výši. Toto omezení bezúplatnosti neplatí pro děti se zdravotním postižením (§ 123 odst. 2 školského zákona). Čl. V Závěrečná ustanovení Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2021 a veškeré změny nebo dodatky musí být učiněny písemnou formou. V Plavči dne 30.6.2021 Divišová Květoslava ředitelka mateřské školy

  Klikněte pro přečtení textu nahlas. Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, příspěvková organizace Náves 63, 671 32 Plaveč, IČO: 71003592 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/22 Ředitelka Mateřské školy Plaveč podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává tuto směrnici: Čl. I Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. Čl. II Výše úplaty a plátci Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/22 se stanovuje na částku 250,- Kč měsíčně. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání a je splatná za příslušný měsíc vždy do 25. dne stávajícího kalendářního měsíce. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy (86-4505250257/0100), pokud se s ředitelkou školy nedohodne jinak. Variabilní symbol bude dětem přidělen v den nástupu do MŠ. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, může ředitelka školy po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst. 1. Čl. III Snížení úplaty a) dětem s omezenou docházkou (polodenní) se snižuje úplata na 200,- Kč měsíčně a pokud dítě nedochází v některém z měsíců září-červen do MŠ ani jeden den, úplata se snižuje na 150,- Kč. b) pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání po dobu delší než 5 dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty ředitelka zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. Čl. IV Osvobození od placení úplaty Osvobozen od úplaty je (na základě písemné žádosti a prokázání dávek): a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. Úplatu neplatí také děti v posledním ročníku mateřské školy, nejvýše však po dobu 12-ti měsíců. Děti s odkladem školní docházky platí školné v plné výši. Toto omezení bezúplatnosti neplatí pro děti se zdravotním postižením (§ 123 odst. 2 školského zákona). Čl. V Závěrečná ustanovení Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2021 a veškeré změny nebo dodatky musí být učiněny písemnou formou. V Plavči dne 30.6.2021 Divišová Květoslava ředitelka mateřské školy
PŘEČÍST ŠKOLNÍ ŘÁD NAHLAS
Klikněte pro přečtení textu nahlas.