Welcome to MŠ Plaveč   Klikněte pro přečtení textu nahlas. Welcome to MŠ Plaveč

 

 

ke stažení ZDE

zobrazit ZDE

 

Obec Plaveč 6 7 1 3 2 Plaveč... IČ 00637483 číslo jednací... 1 lomeno 2009... Zřizovací listina... příspěvkové organizace obce Plaveč 6 7 1 3 2 Plaveč, IČ 0 0 6 3 7 4 8 3 vydaná v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178/179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem obce Plaveč usnesením č. 35/2009 ze dne 24.8.2009 Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele Název: Obec Plaveč 671 32 Plaveč Okres: Znojmo IČ: 00637483 Čl. b) Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace Název: Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, příspěvková organizace Sídlo: ul. Náves 63, 671 32 Plaveč IČ: 71003592 Čl. c) Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace 1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, zařízení školní jídelny-výdejny. 1) mateřská škola Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 2) zařízení školní jídelny-výdejny, které obec zřizuje 2 školní jídelna-výdejna Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. školní jídelna – výdejna Příspěvková organizace jako školní jídelna – výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Čl. d) Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace 1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává starosta obce Plaveč. 2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace. Čl. e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření 1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. 2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek , tj. drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce, včetně oběžných aktiv pořízených v běžném roce, a to aktiva pořízená na základě ročního plánu výnosů a nákladů, tj. schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku, včetně snížení při nařízení odvodů, schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání, na základě tvorby a použití fondů dle § 30, 32 a 33 a na základě schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání VH minulého roku, na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření, s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.) Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření dále majetek, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Rozsah tohoto majetku se: a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení; b) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. f) této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí 3 c) majetek nabytý příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za majetek svěřený této organizaci, která jej užívá, vede jeho evidenci a účtuje o něm d) zásoby nabývá příspěvková organizace koupí do svého vlastnictví Čl. f) Vymezení práv umožňujících organizaci naplňovat hlavní účel příspěvkové organizace A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) 1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob. 3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. 4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti: a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy, c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvkové organizace ve svém vlastnictví, d) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku, f) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod., g) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, h) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod., i) při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného, j) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy, k) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení 4 k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním), l) řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací, m)řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele. 4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva: a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek, byt nebo nebytový prostor na dobu do jednoho roku včetně. Doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může být v těchto případech příspěvkovou organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva o výpůjčce se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát. K dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace; b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek, byt nebo nebytový prostor na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; c) udělit jménem zřizovatele nájemci písemný souhlas k výměně bytu nacházejícího se v nemovitosti, která jí byla zřizovatelem předána k hospodaření; d) je oprávněna uzavírat vlastním jménem smlouvu o půjčkách z FKSP při dodržení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 5. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. 6. Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace. B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví 7. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, § 27 odst. 5 z.č. 250/2000 Sb., pro které byla zřízena, a to: a) bezúplatným převodem od zřizovatele, b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijetí finančního daru do hodnoty 40 tisíc Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené i určené, pro příjímání darů účelově určených ve vyšší částce je potřeba písemný souhlas zřizovatele s výjimkou darů určených pro vývoj a relaxaci dětí, s drobnými dary bude nakládáno jako se zásobami, c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 5 8. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to: - zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele, - zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním b) pojistit majetek, c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod., d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, e) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy, f) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele, g) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. C. Další práva a povinnosti Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti: 9. Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 500 000,00 Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu. 10. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem. 11. V případě investiční činnosti financované z investičního fondu příspěvkové organizace v hodnotě nad 500 000,00 Kč bez DPH v jednotlivých případech realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem. 6 D. Finanční hospodaření příspěvkové organizace 12. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 13. Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší. 14. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku, bytu nebo nebytových prostor jako vlastní výnosy. Čl. h) Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. Čl. i) Závěrečná ustanovení 1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu č. j.40/2006 ze dne 20.3.2006 ve znění dodatku 3/2006. 2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 24.8.2009. 3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel. V Plavči 25.8.2009 Milan Worbis ……………………………….. starosta obce Plaveč Květoslava Divišová.......................................................... jméno a příjmení ředitelky příspěvkové organizace, razítko 7 Příloha č. 1 k Zřizovací listině č.j. 1/2009 ze dne 25.8.2009 Mateřská škola Plaveč okres Znojmo, příspěvková organizace PŘEHLED MAJETKU PODLE ÚČTŮ Vybraný majetek : Dlouhodobý hmotný majetek (bez 028) Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Inventár.číslo Název Počet Pořiz.cena Zůst.c. Účet: 01810 Třída 00 Dlouhodobý nehmotný majetek 100002 ARCUS program stravování 1 7334.00 7334.00 100003 Program KEO ekonomická čá 1 5801.30 5801.30 100006 Program Office Win32 MVL 1 1939.70 1939.70 100007 AVG 2007 1 762.00 762.00 Za třídu 00 : 4 15837.00 15837.00 Za účet 01810 : 4 15837.00 15837.00 Účet: 02110 Třída 01 Budovy 1001 Budova MŠ 1 992417.00 327268.61 1002 Zděná kolna MŠ 1 14892.00 374.00 1007 Buňka MŠ 1 15000.00 8236.00 Za třídu 01 : 3 1022309.00 335878.61 Za účet 02110 : 3 1022309.00 335878.61 Účet: 02120 Třída 02 Stavby 2031 Šachta na vodu na hřišti 1 30030.95 23676.53 2028D Hřiště - stavba, oplocení 1 4994.00 3335.20 Za třídu 02 : 2 35024.95 27011.73 Za účet 02120 : 2 35024.95 27011.73 Účet: 02810 Třída 28 Drobný dlouh. hmotný majetek 2005 Průlezka S 122 1 718.00 718.00 2009 Skříň 1 1220.00 1220.00 2010 Skříň 1 740.00 740.00 2011 Skříň 1 820.00 820.00 2012 Skříň 1 1380.00 1380.00 2015 Psací stůl 1 560.00 560.00 2017 Ohřívač vody 1 560.00 560.00 2019 Diaprojektor 1 917.00 917.00 2020 Magnetofon 1 2560.00 2560.00 2022 Pečící trouba 1 1670.00 1670.00 2026 Očenáškova stavebnice 1 2680.00 2680.00 2027 Zdravotnická souprava 1 760.00 760.00 2029 Psací stroj 1 2370.00 2370.00 2030 Prstové maňásky 1 560.00 560.00 2032 Psací stůl 1 970.00 970.00 8 Inventár.číslo Název Počet Pořiz.cena Zůst.c. 2033 Skříň A 311 1 1550.00 1550.00 2034 Skříň A 133 1 1220.00 1220.00 2035 Skříň A 135 1 2360.00 2360.00 2038 Dřez+deska 1 1650.00 1650.00 2039 Skřň A 125 1 1600.00 1600.00 2040 Promítačka Color 1 950.00 950.00 2042 Gramo NCZ 041 1 2100.00 2100.00 2043 Repro box ARS 1 610.00 610.00 2044 Repro box ARS 1 610.00 610.00 2045 Chladnička 1 3530.00 3530.00 2046 Soubor oblečků 1 880.00 880.00 2048 Diaprojektor Praktica 1 2670.00 2670.00 2050 Skříň A 311 1 1550.00 1550.00 2051 Mixer ETA 1 540.00 540.00 2052 Hoškova stavebnice 1 930.00 930.00 2053 Skříň A 311 1 1240.00 1240.00 2057 Dětská rytmika 1 1670.00 1670.00 2058 Obrázek k hláskám 1 620.00 620.00 2059 Předsíňová stěna 1 2180.00 2180.00 2060 Paravánek - domeček 1 590.00 590.00 2062 Diaprojektor Medirex 1 1810.00 1810.00 2063 Čalouněné křeslo 1 1670.00 1670.00 2064 Čalouněné křeslo 1 1670.00 1670.00 2065 Soubor prstových maňásků 1 660.00 660.00 2066 Pomůcka do RV 1 590.00 590.00 2069 Kulisy 1 744.50 744.50 2070 Švédská bedna 1 850.00 850.00 2071 Radiomagnetofon Toshiba R 1 3150.00 3150.00 2073 Termos 1 545.00 545.00 2074 Termos 1 545.00 545.00 2075 Termos 1 545.00 545.00 2076 Sestava nábytku Princip E 1 1125.00 1125.00 2077 Sestava nábytku Princip E 1 1125.00 1125.00 2078 Sestava nábytku Princip E 1 1125.00 1125.00 2079 Sestava nábytku Princip E 1 1125.00 1125.00 2080 Sestava nábytku Princip E 1 1125.00 1125.00 2081 Sestava nábytku Princip E 1 1340.00 1340.00 2082 Sestava nábytku Princip E 1 1340.00 1340.00 2083 Sestava nábytku Princip E 1 1340.00 1340.00 2084 Sestava nábytku Princip E 1 1440.00 1440.00 2085 Sestava nábytku Princip E 1 1440.00 1440.00 2086 Sestava nábytku Princip E 1 1815.00 1815.00 2087 Sestava nábytku Princip E 1 1840.00 1840.00 2089 Průlezka 1 786.00 786.00 2092 Kočárek 1 1200.00 1200.00 2093 Koloběžka 1 690.00 690.00 2094 Cheva 15 1 609.00 609.00 2097 Plynový sporák 1 3000.00 3000.00 2098 Cheva 1 540.20 540.20 9 Inventár.číslo Název Počet Pořiz.cena Zůst.c. 2099 Koloběžka 1 687.70 687.70 2101 Auto Bruder Roadmax 1 556.60 556.60 2103 Schránka na nářadí 1 737.00 737.00 2104 Vicha univerzal 1 1690.00 1690.00 2105 Zvířátka k domečku 1 590.00 590.00 2106 Nábytek pro panenky 1 1099.00 1099.00 2108 Židle Pisa 1 810.08 810.08 2109 Židle Pisa 1 810.08 810.08 2110 Židle Pisa 1 810.08 810.08 2111 Židle Pisa 1 810.08 810.08 2112 Židle Pisa 1 810.08 810.08 2113 Cheva-stavebnice 1 1156.00 1156.00 2114 Vysavač 1 2295.00 2295.00 2115 Kalendář počasí 1 1164.50 1164.50 2116 Spižírna 1 1053.20 1053.20 2117 Cestování medvídků 1 1663.20 1663.20 2118 Sada ve 4 ročních obdobích 1 1829.10 1829.10 2119 Okenní síť 1 520.00 520.00 2120 Okenní síť 1 520.00 520.00 2121 Okenní síť 1 520.00 520.00 2122 Zářivkové těleso 1 884.50 884.50 2123 Regálová skříň 1 11495.00 11495.00 2124 Psací stroj 1 1560.00 1560.00 2126 Kobereček čísla 10K 1 574.80 574.80 2127 Stavebnice čtverec 120 1 675.00 675.00 2128 Merkur 81M 4 1 1038.00 1038.00 2129 Hasicí přístroj 1 1329.80 1329.80 2130 Domácí telefon 1 914.87 914.87 2131 Nákupní vozík 6 1 575.12 575.12 2132 Volvo hasič 1 872.11 872.11 2133 Panenka se zoubky 1 688.51 688.51 2134 Dřevěný stolek 1 3442.00 3442.00 2135 Pianino Petrof 1 13310.00 13310.00 2136 Kulaté razítko MŠ PO 1 610.00 610.00 2137 Psací + počítačový stůl 1 3499.00 3499.00 2144 Kopírka Minolta EP 1030 1 18719.00 18719.00 2145 Happy rings 1 1331.00 1331.00 2146 Koloběžka 1 1705.50 1705.50 2147 Koberec 6.2x5m 1 8250.00 8250.00 2148 Set Policie 1 644.00 644.00 2149 Cheva 21 1 719.00 719.00 2150 Termos 5l 1 1404.30 1404.30 2151 Termos 5l 1 1404.30 1404.30 2152 Hasicí přístroj 1 1403.00 1403.00 2153 Kryt pískoviště 1 5509.50 5509.50 2155 Nádoba na odpad 1 800.00 800.00 2156 Věž Philips MC 200 1 3990.00 3990.00 2157 Lego-JACK Super Tryskáč 1 563.00 563.00 2158 Lego Strata box 1 900.00 900.00 10 Inventár.číslo Název Počet Pořiz.cena Zůst.c. 2159 Postýlka s nebesy - koleč 1 712.00 712.00 2160 Video VCR SENCOR 627 1 2799.00 2799.00 2161 Televizor TV21 Thomson 1 5499.00 5499.00 2162 Kuchyňka dětská+stolek 1 3000.00 3000.00 2163 Mlékovar Clasic s poklicí 1 649.00 649.00 2164 Hrnec nerez s poklicí 1 664.00 664.00 2165 Hasicí přístroj 1 1309.00 1309.00 2166 Termos 5 l 1 1404.34 1404.34 2167 Termos 5 l 1 1404.34 1404.34 2168 Jídlonosič 3 dílný 1 500.48 500.48 2169 Model Professional 23cm 3 1 643.45 643.45 2170 Tiskárna HP 1200 1 4510.80 4510.80 2171 Optická myš k PC 1 506.00 506.00 2172 Nástěnka dřevěná vnitřní 1 1850.00 1850.00 2173 Mikrovlnná trouba BRAVO 1 1 1785.00 1785.00 2174 Varná konvice CoNCEPT 1 850.00 850.00 2175 PC LYNX+klávesnice 1 15102.00 15102.00 2176 Monitor k PC Color AOC 1 5214.00 5214.00 2177 Žaluzie v budově MŠ I.pat 1 833.00 833.00 2178 Žaluzie v MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2179 Žaluzie v MŠ I. Patro 1 833.00 833.00 2180 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2181 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2182 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2183 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2184 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2185 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2186 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.16 1289.16 2187 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.16 1289.16 2188 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.16 1289.16 2189 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.16 1289.16 2190 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.16 1289.16 2191 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.20 1289.20 2192 Vypalovací mechanika k PC 1 1397.00 1397.00 2193 Termos 5 litrů 1 1404.34 1404.34 2194 Termos 5 litrů 1 1404.34 1404.34 2196 Koč.děts.+postýlka a sedá 1 1699.00 1699.00 2197 Stavebnice střední 1 7430.00 7430.00 2198 Gauč molitanový dětský 1 5500.00 5500.00 2199 Dřevěná lavice +2výsuv.ko 1 3450.00 3450.00 2200 Traktor GIGANT s vlekem 1 1099.00 1099.00 2201 El.ohřívač vody Tatramat 1 7722.00 7722.00 2202 Dřez nerez čtverec-kuchyň 1 1357.00 1357.00 2203 Dřez nerez-vana-kuchyň 1 2119.00 2119.00 2204 Kuchyňská linka 1 28187.00 28187.00 2205 Dřevěná skříňka 1 4124.00 4124.00 2206 Skříň v kuchyni 1 4834.00 4834.00 2207 Pirátská loď 1 1323.90 1323.90 2208 Adamova farma-hra 1 2031.40 2031.40 11 Inventár.číslo Název Počet Pořiz.cena Zůst.c. 2209 Lékařský vozík 1 577.15 577.15 2210 DVD SENCOR SDV 7107 1 1190.00 1190.00 2211 Kostky L30/S15 KOKO 1 2062.50 2062.50 2212 Kostky L30/S15 KOKO 1 2062.50 2062.50 2213 Policejní stanice 1 769.00 769.00 2214 Auto větší odrážedlo 1 649.00 649.00 2215 Kočárek s přehazovací ruk 1 1490.00 1490.00 Za třídu 28 : 169 339779.25 339779.25 Za účet 02810 : 169 339779.25 339779.25 Za Dlouhodobý hmotný majetek (bez 028) : 5 1057333.95 362890.34 Za Drobný dlouhodobý hmotný majetek : 169 339779.25 339779.25 Za Drobný dlouhodobý nehmotný majetek : 4 15837.00 15837.00 CELKEM : 178 1412950.20 718506.59 12 Mateřská škola Plaveč okres Znojmo, příspěvková organizace PŘEHLED MAJETKU PODLE INVENTÁRNÍCH ČÍSEL Vybraný majetek : Majetek neevidovaný v účetnictví Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 1 120001 Lékarnička 10020001 21.08.2006 140.00 140.00 2 120002 Schodky 10020001 21.08.2006 255.00 255.00 3 120003 Záchranné pásy 10020001 21.08.2006 213.00 213.00 4 120004 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 5 120005 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 6 120006 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 7 120007 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 8 120008 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 9 120009 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 10 120010 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 11 120011 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 12 120012 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 13 120013 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 14 120014 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 15 120015 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 16 120016 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 17 120017 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 18 120018 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 19 120019 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 20 120020 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 21 120021 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 22 120022 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 23 120023 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 24 120024 Police 10020001 21.08.2006 110.00 110.00 25 120025 Sedačka otáčecí 10020001 21.08.2006 135.00 135.00 26 120026 Police ve skříni A923 10020001 21.08.2006 235.00 235.00 27 120027 Police ve skříni A923 10020001 21.08.2006 235.00 235.00 28 120028 Police ve skříni A923 10020001 21.08.2006 235.00 235.00 29 120029 Pokladna kovová ŠJ 10020001 21.08.2006 110.00 110.00 30 120034 Dekorační tkanina 10020001 21.08.2006 122.40 122.40 31 120036 Garnýž 1.40 třída 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 32 120038 Rákosový stoleček 10020001 21.08.2006 110.00 110.00 33 120039 Stojan na noviny 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 34 120040 Magnetická tabule 10020001 21.08.2006 157.80 157.80 35 120041 Soubor figurek 10020001 21.08.2006 140.70 140.70 36 120042 Skládanka stromky 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 37 120044 Obrázkové Loto 10020001 21.08.2006 145.00 145.00 38 120045 Obrázkové Loto 10020001 21.08.2006 145.00 145.00 39 120046 Obrázky pro mag. 10020001 21.08.2006 125.00 125.00 40 120048 Hrnec s pokličkou 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 41 120049 Koš proutěný 10020001 21.08.2006 228.00 228.00 13 Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 42 120050 Čajník 10020001 21.08.2006 228.00 228.00 43 120051 Chlebovka bílá 10020001 21.08.2006 125.00 125.00 44 120052 Šička ruční 10020001 21.08.2006 110.00 110.00 45 120053 Souprava lehkých ob 10020001 21.08.2006 150.00 150.00 46 120054 Souprava teplých ob 10020001 21.08.2006 170.00 170.00 47 120055 Skříň PRINCIP E 080 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 48 120056 Skříň PRINCIP E080 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 49 120057 Skříň Princip E080 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 50 120058 Skříň Princip E080 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 51 120059 Mag.tabulka s pís. 10020001 21.08.2006 181.00 181.00 52 120060 JAKO-hra 10020001 21.08.2006 295.00 295.00 53 120061 Hra - Doktorka 10020001 21.08.2006 129.00 129.00 54 120062 Závěs-dekor. látka 2m 10020001 21.08.2006 250.00 250.00 55 120063 Závěs dekor. látka 2m 10020001 21.08.2006 250.00 250.00 56 120064 Sada ošatka prout.2 kusy 10020001 21.08.2006 135.00 135.00 57 120065 Kadeřnice 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 58 120066 Kuchařka 10020001 21.08.2006 185.00 185.00 59 120067 Kutil(vrtačka,klad,šroub) 10020001 21.08.2006 106.00 106.00 60 120068 Nádobí PVC 10020001 21.08.2006 100.00 100.00 61 120069 Ubrus látkový bílý 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 62 120070 Závěsné divadlo 10020001 21.08.2006 285.00 285.00 63 120071 Světlo-chodba, schodiště 10020001 21.08.2006 175.00 175.00 64 120072 Světlo,chodba schodiště 10020001 21.08.2006 175.00 175.00 65 120073 Pokladna dětská 10020001 21.08.2006 242.00 242.00 66 120074 Puzzle papírové 10020001 21.08.2006 128.00 128.00 67 120075 Puzzle papírové 10020001 21.08.2006 128.00 128.00 68 120076 Puzzzle skládačka 10020001 21.08.2006 128.00 128.00 69 120077 Skládačka čtverců 10020001 21.08.2006 165.00 165.00 70 120078 Skládačka čtverců 10020001 21.08.2006 165.00 165.00 71 120079 Tyčinková hra 10020001 21.08.2006 215.00 215.00 72 120080 Figurky pro množiny 10020001 21.08.2006 150.00 150.00 73 120081 Figurky pro množiny sada 10020001 21.08.2006 150.00 150.00 74 120082 Tyčinková hra 10020001 21.08.2006 215.00 215.00 75 120083 Tyčinková hra 10020001 21.08.2006 215.00 215.00 76 120084 Skládanka čtverců 10020001 21.08.2006 165.00 165.00 77 120085 Soubor razítek 10020001 21.08.2006 240.00 240.00 78 120086 Tyčinková hra 10020001 21.08.2006 245.00 245.00 79 120087 Tyčinková hra 10020001 21.08.2006 245.00 245.00 80 120089 Figurky pro množiny, sada 10020001 21.08.2006 150.00 150.00 81 120091 Stromečky na podpěrách 10020001 21.08.2006 180.00 180.00 82 120092 Předměty denní potřeby, sada10020001 21.08.2006 135.10 135.10 83 120093 Předměty denní potřeby sada 10020001 21.08.2006 159.60 159.60 84 120094 Poznáváme svět, sada 10020001 21.08.2006 140.00 140.00 85 120095 Poznáváme svět, sada 10020001 21.08.2006 140.00 140.00 86 120096 Žíněnka oranžová 10020001 21.08.2006 365.00 365.00 87 120097 Aplikace pohádek,černý kufr 10020001 21.08.2006 420.00 420.00 88 120098 Stůl chrom 10020001 21.08.2006 305.00 305.00 89 120099 Stůl chrom 10020001 21.08.2006 305.00 305.00 90 120100 Stůl chrom 10020001 21.08.2006 305.00 305.00 91 120102 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 14 Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 92 120103 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 93 120104 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 94 120105 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 95 120106 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 96 120107 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 97 120110 Stavebnice U 10020001 21.08.2006 370.00 370.00 98 120111 Kočárek 10020001 21.08.2006 310.00 310.00 99 120112 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 100 120113 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 101 120114 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 102 120115 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 103 120116 Stavebnice U dřevěná 10020001 21.08.2006 335.00 335.00 104 120117 Stolek dětský dřevěný 10020001 21.08.2006 335.00 335.00 105 120118 Stolek dětský dřev. 10020001 21.08.2006 335.00 335.00 106 120119 Stolek dětský dřevěný 10020001 21.08.2006 335.00 335.00 107 120120 Stolek dětský dřevěný 10020001 21.08.2006 335.00 335.00 108 120121 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 109 120122 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 110 120123 Dětský stoleček 10020001 21.08.2006 415.00 415.00 111 120124 Dětský stoleček jídelna 10020001 21.08.2006 415.00 415.00 112 120125 Dětský stoleček jídelna 10020001 21.08.2006 415.00 415.00 113 120126 Dětský stoleček(sklad) 10020001 21.08.2006 415.00 415.00 114 120128 Sada hospodářství-statek 10020001 21.08.2006 450.00 450.00 115 120129 Mozaiková hra-kuličky 10020001 21.08.2006 168.00 168.00 116 120130 Kárka modrá 10020001 21.08.2006 360.00 360.00 117 120131 Nástěnka v dřevěném rámu 10020001 21.08.2006 301.00 301.00 118 120132 Státní znak plechový 10020001 21.08.2006 395.00 395.00 119 120133 Tabule smlat. venkovní 10020001 21.08.2006 390.00 390.00 120 120135 Panenka hadrová, kluk 10020001 21.08.2006 380.00 380.00 121 120136 Stavebnice RASTI 1023 10020001 21.08.2006 152.00 152.00 122 120137 Stavebnice RASTI 1043 10020001 21.08.2006 152.00 152.00 123 120138 Panenka Miminko 10020001 21.08.2006 155.00 155.00 124 120139 Panenka Miminko 10020001 21.08.2006 110.00 110.00 125 120140 Panenka s vlásky 10020001 21.08.2006 120.00 120.00 126 120141 Panenka s vlásky 10020001 21.08.2006 126.00 126.00 127 120142 Panenka BETY,látka(blond) 10020001 21.08.2006 229.00 229.00 128 120143 Panenka BETY(látka, blond) 10020001 21.08.2006 229.00 229.00 129 120144 Sada nádobí plechové 10020001 21.08.2006 134.00 134.00 130 120145 Traktor 10020001 21.08.2006 139.00 139.00 131 120146 Auto žluté s jeřábem 10020001 21.08.2006 178.00 178.00 132 120147 Dráha PVC pro malá auta 10020001 21.08.2006 368.00 368.00 133 120148 Auto PVC žluté, vyklápěcí 10020001 21.08.2006 178.00 178.00 134 120149 Panenka mrkací, blond 10020001 21.08.2006 259.00 259.00 135 120150 Album na fota 10020001 21.08.2006 200.00 200.00 136 120151 Srp-kosák 10020001 21.08.2006 171.00 171.00 137 120152 Váha stolní 10020001 21.08.2006 306.00 306.00 138 120153 Vánoční ozdoby 10020001 21.08.2006 107.00 107.00 139 120155 Visací zámek na šk. zahradu 10020001 21.08.2006 109.00 109.00 140 120156 Ochranný kryt na úst.topení 10020001 21.08.2006 500.00 500.00 141 120157 Panenka s vlásky blond 10020001 21.08.2006 465.00 465.00 15 Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 142 120159 Auto LKW dřev 10020001 21.08.2006 270.00 270.00 143 120160 Auto dřev. LKW 10020001 21.08.2006 270.00 270.00 144 120161 Pastýř, dřev. 10020001 21.08.2006 290.00 290.00 145 120162 Pastýř dřev. 10020001 21.08.2006 290.00 290.00 146 120163 Kočárek 100700 golfový 10020001 21.08.2006 269.00 269.00 147 120164 Karimatka 13m 10020001 21.08.2006 212.00 212.00 148 120165 Míč K-Uruguay 4 10020001 21.08.2006 376.00 376.00 149 120166 Deska Basketbal SET 10020001 21.08.2006 466.00 466.00 150 120167 Lano 10020001 21.08.2006 360.00 360.00 151 120168 Karimatka 10020001 21.08.2006 204.00 204.00 152 120169 Auto BIA Vorny 10020001 21.08.2006 368.00 368.00 153 120170 Vánoční stromeček UH 10020001 21.08.2006 370.00 370.00 154 120171 Sušák STYLE 120 cm 10020001 21.08.2006 220.00 220.00 155 120172 Vanička růžová 10020001 21.08.2006 241.00 241.00 156 120173 Vanička bílá 10020001 21.08.2006 241.00 241.00 157 120174 Schránka na nářadí 10020001 21.08.2006 496.00 496.00 158 120175 Schránka na nářadí 10020001 21.08.2006 496.00 496.00 159 120176 Zrcadlo 10020001 21.08.2006 427.00 427.00 160 120177 Ubrus látkový 120x140 10020001 21.08.2006 230.00 230.00 161 120178 Nádobíčko dětské sada 10020001 21.08.2006 286.00 286.00 162 120179 Kotouč plechový 10020001 21.08.2006 449.00 449.00 163 120180 Fotbal 10020001 21.08.2006 221.00 221.00 164 120181 Žehlící prkno dětské 10020001 21.08.2006 208.00 208.00 165 120182 Osobní váha Basic 10020001 21.08.2006 369.00 369.00 166 120183 Velikonoční vejce dekorace 10020001 21.08.2006 400.00 400.00 167 120184 Čarodějnice-dekorace 10020001 21.08.2006 413.00 413.00 168 120185 Okenní síť 10020001 21.08.2006 285.00 285.00 169 120186 Okenní síť 10020001 21.08.2006 285.00 285.00 170 120187 Zábradlí dřevěné vchod 10020001 21.08.2006 298.00 298.00 171 120188 Zábradlí dřev. za dveřmi 10020001 21.08.2006 298.00 298.00 172 120189 Koš na papíry 10020001 21.08.2006 262.30 262.30 173 120190 Domeček skládací dřev. 10020001 21.08.2006 265.00 265.00 174 120191 Auto T 815 10020001 21.08.2006 426.23 426.23 175 120192 MAXI perly 10020001 21.08.2006 214.75 214.75 176 120193 Maxi perly 10020001 21.08.2006 214.75 214.75 177 120194 Skákací balon, modrý 10020001 21.08.2006 242.60 242.60 178 120195 Dřevěný metr dětský 10020001 21.08.2006 202.00 202.00 179 120196 Sada nářadí s vrtačkou 10020001 21.08.2006 405.74 405.74 180 120197 HA 850-50 Florbal sada 10020001 21.08.2006 262.00 262.00 181 120198 HA 850 Florbal sada 10020001 21.08.2006 262.00 262.00 182 120199 Džbán bílý na čaj 10020001 21.08.2006 277.00 277.00 183 120200 Váza Straka keramická 10020001 21.08.2006 299.00 299.00 184 120201 Zvonkohra slunečnice 10020001 21.08.2006 220.00 220.00 185 120202 Rychlozavinovačka panenky 10020001 21.08.2006 374.41 374.41 186 120203 Deka Larisa pro panenky 10020001 21.08.2006 296.11 296.11 187 120204 Abeceda 10020001 21.08.2006 413.11 413.11 188 120205 Kuchyňská váha dětská 10020001 21.08.2006 314.12 314.12 189 120207 Sada nářadí M 80023 10020001 21.08.2006 296.00 296.00 190 120208 Míchačka 8405003 10020001 21.08.2006 207.00 207.00 191 120209 Příruční trezor 10020001 21.08.2006 360.00 360.00 16 Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 192 120210 Kalkulátor Casio MS 8T 10020001 21.08.2006 312.10 312.10 193 120211 Aktivní traktor 10020001 21.08.2006 323.10 323.10 194 120212 Rýpadlo 10020001 21.08.2006 231.66 231.66 195 120213 Malý policista 10020001 21.08.2006 220.59 220.59 196 120214 Malý výpravčí 10020001 21.08.2006 220.59 220.59 197 120215 Malý průvodčí 10020001 21.08.2006 220.59 220.59 198 120216 Krteček závodí-hra 10020001 21.08.2006 211.50 211.50 199 120217 Dalekohled 10020001 21.08.2006 206.10 206.10 200 120218 Dalekohled 10020001 21.08.2006 206.10 206.10 201 120219 Panenka NB 10020001 21.08.2006 309.10 309.10 202 120220 Botičky 12759424 10020001 21.08.2006 220.58 220.58 203 120221 Tepláková soupr. 10020001 21.08.2006 202.87 202.87 204 120222 Souprava s kapucí 10020001 21.08.2006 242.71 242.71 205 120223 Souprava plstěná pro panen.10020001 21.08.2006 264.84 264.84 206 120224 Sada klacíků-hra 10020001 21.08.2006 247.14 247.14 207 120225 Nádoba na hračky na kolečk.10020001 21.08.2006 310.96 310.96 208 120226 Nádoba na hračky na kolečk.10020001 21.08.2006 310.96 310.96 209 120228 Ořezávatko stolní 10020001 21.08.2006 210.68 210.68 210 120229 Koš odpadkový 10020001 21.08.2006 210.68 210.68 211 120230 Kroužková stavebnice 10020001 21.08.2006 347.00 347.00 212 120231 Mozaika počty Maxi/2 10020001 21.08.2006 257.00 257.00 213 120232 Váha 10020001 21.08.2006 450.00 450.00 214 120233 Lego stavebnice 10020001 21.08.2006 270.00 270.00 215 120234 Malý pošťák 10020001 21.08.2006 288.00 288.00 216 120235 Magická tabulka 10020001 21.08.2006 243.00 243.00 217 120236 SEVA staveb-kbelíček osmi.10020001 21.08.2006 389.45 389.45 218 120237 Dráha na sestavení 10020001 21.08.2006 243.45 243.45 219 120238 Odkapávač na nádobí 10020001 19.02.2006 119.00 119.00 220 120239 Dávkovač mýdla 10020001 21.08.2006 140.00 140.00 221 120240 Držák na papírové ubr. 10020001 21.08.2006 89.00 89.00 222 120241 CD Bobří zpěvy 10020001 21.08.2006 195.00 195.00 223 120242 Stavebnice LORI 10020001 21.08.2006 134.50 134.50 224 120243 Nástěnný rámeček 10020001 21.08.2006 99.00 99.00 225 120244 Nástěnný rámeček 10020001 21.08.2006 99.00 99.00 226 120245 Nástěnný rámeček 10020001 21.08.2006 99.00 99.00 227 120246 Nástěnný rámeček 4 10020001 21.08.2006 99.00 99.00 228 120247 Nástěnný rámeček 5 10020001 21.08.2006 99.00 99.00 229 120248 Nástěnný rámeček větší 1 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 230 120249 Nástěnný rámeček 2 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 231 120250 Nástěnný rámeček 3 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 232 120251 Nástěnný rámeček 4 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 233 120252 Nástěnný rámeček 5 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 234 120253 Nástěnný rámeček 6 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 235 120254 Nástěnný rámeček 7 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 236 120255 Nástěnný rámeček 8 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 237 120256 Nástěnný rámeček 9 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 238 120257 Nástěnný rámeček 10 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 239 120258 Didak.hra Nešťourej se v nos 10020001 21.08.2006 295.00 295.00 240 120259 Poštovní schránka-bílá 10020001 02.11.2006 313.00 313.00 241 120260 Dopravní koberec pro děti 10020001 20.12.2006 419.00 419.00 17 Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 242 120261 Doktorský kufřík 10 dílů 10020001 20.12.2006 349.00 349.00 243 120262 Elektrický kráječ 10020001 29.03.2007 499.00 499.00 244 120263 UT zapalovač 10020001 29.03.2007 149.00 149.00 245 120267 Termoska s pumpičkou 10020001 18.05.2007 239.00 239.00 246 120268 Hračky-Krájení PIZZA 10020001 06.08.2007 321.30 321.30 247 120269 Hračky-Krájení - Ovoce 10020001 06.08.2007 273.60 273.60 248 120270 Sušák pětiramenný-kuchyň 10020001 30.10.2007 167.00 167.00 249 120271 Žaluzie 1 kus-šatna 10020001 30.10.2007 450.00 450.00 250 120272 Termoska s pump. na čaj 10020001 30.10.2007 274.00 274.00 251 120273 Korálky-dřevo 10020001 15.10.2007 109.00 109.00 252 120274 Kostky skládací 10020001 15.10.2007 109.00 109.00 253 120275 Kostky skládací 10020001 15.10.2007 109.00 109.00 254 120276 Puzzle-počítání 10020001 15.10.2007 142.00 142.00 255 120277 Puzzle-dřevo 10020001 15.10.2007 118.00 118.00 256 120278 Robot-skládanka 10020001 15.10.2007 112.00 112.00 257 120279 Zpívající panenka 10020001 03.12.2007 84.15 84.15 258 120280 Panenka s vůní 10020001 03.12.2007 134.30 134.30 259 120281 Autíčka malá 10020001 01.12.2008 199.00 199.00 260 120282 Autíčka malá 10020001 01.12.2008 199.00 199.00 261 120283 Autíčko bijoux colllez 10020001 01.12.2008 329.00 329.00 262 120284 Autíčko bijoux collez 10020001 01.12.2008 329.00 329.00 263 120285 Česací hlava 10020001 05.12.2008 399.00 399.00 264 120286 Česací hlava 10020001 05.12.2008 489.00 489.00 Celkem 65753.3

  Klikněte pro přečtení textu nahlas. Obec Plaveč 6 7 1 3 2 Plaveč... IČ 00637483 číslo jednací... 1 lomeno 2009... Zřizovací listina... příspěvkové organizace obce Plaveč 6 7 1 3 2 Plaveč, IČ 0 0 6 3 7 4 8 3 vydaná v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178/179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem obce Plaveč usnesením č. 35/2009 ze dne 24.8.2009 Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele Název: Obec Plaveč 671 32 Plaveč Okres: Znojmo IČ: 00637483 Čl. b) Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace Název: Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, příspěvková organizace Sídlo: ul. Náves 63, 671 32 Plaveč IČ: 71003592 Čl. c) Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace 1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, zařízení školní jídelny-výdejny. 1) mateřská škola Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 2) zařízení školní jídelny-výdejny, které obec zřizuje 2 školní jídelna-výdejna Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. školní jídelna – výdejna Příspěvková organizace jako školní jídelna – výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Čl. d) Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace 1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává starosta obce Plaveč. 2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace. Čl. e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření 1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. 2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek , tj. drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce, včetně oběžných aktiv pořízených v běžném roce, a to aktiva pořízená na základě ročního plánu výnosů a nákladů, tj. schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku, včetně snížení při nařízení odvodů, schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání, na základě tvorby a použití fondů dle § 30, 32 a 33 a na základě schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání VH minulého roku, na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření, s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.) Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření dále majetek, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Rozsah tohoto majetku se: a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení; b) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. f) této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí 3 c) majetek nabytý příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za majetek svěřený této organizaci, která jej užívá, vede jeho evidenci a účtuje o něm d) zásoby nabývá příspěvková organizace koupí do svého vlastnictví Čl. f) Vymezení práv umožňujících organizaci naplňovat hlavní účel příspěvkové organizace A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) 1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob. 3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. 4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti: a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy, c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvkové organizace ve svém vlastnictví, d) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku, f) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod., g) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, h) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod., i) při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného, j) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy, k) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení 4 k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním), l) řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací, m)řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele. 4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva: a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek, byt nebo nebytový prostor na dobu do jednoho roku včetně. Doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může být v těchto případech příspěvkovou organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva o výpůjčce se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát. K dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace; b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek, byt nebo nebytový prostor na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; c) udělit jménem zřizovatele nájemci písemný souhlas k výměně bytu nacházejícího se v nemovitosti, která jí byla zřizovatelem předána k hospodaření; d) je oprávněna uzavírat vlastním jménem smlouvu o půjčkách z FKSP při dodržení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 5. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. 6. Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace. B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví 7. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, § 27 odst. 5 z.č. 250/2000 Sb., pro které byla zřízena, a to: a) bezúplatným převodem od zřizovatele, b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijetí finančního daru do hodnoty 40 tisíc Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené i určené, pro příjímání darů účelově určených ve vyšší částce je potřeba písemný souhlas zřizovatele s výjimkou darů určených pro vývoj a relaxaci dětí, s drobnými dary bude nakládáno jako se zásobami, c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 5 8. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to: - zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele, - zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním b) pojistit majetek, c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod., d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, e) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy, f) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele, g) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. C. Další práva a povinnosti Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti: 9. Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 500 000,00 Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu. 10. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem. 11. V případě investiční činnosti financované z investičního fondu příspěvkové organizace v hodnotě nad 500 000,00 Kč bez DPH v jednotlivých případech realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem. 6 D. Finanční hospodaření příspěvkové organizace 12. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 13. Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší. 14. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku, bytu nebo nebytových prostor jako vlastní výnosy. Čl. h) Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. Čl. i) Závěrečná ustanovení 1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu č. j.40/2006 ze dne 20.3.2006 ve znění dodatku 3/2006. 2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 24.8.2009. 3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel. V Plavči 25.8.2009 Milan Worbis ……………………………….. starosta obce Plaveč Květoslava Divišová.......................................................... jméno a příjmení ředitelky příspěvkové organizace, razítko 7 Příloha č. 1 k Zřizovací listině č.j. 1/2009 ze dne 25.8.2009 Mateřská škola Plaveč okres Znojmo, příspěvková organizace PŘEHLED MAJETKU PODLE ÚČTŮ Vybraný majetek : Dlouhodobý hmotný majetek (bez 028) Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Inventár.číslo Název Počet Pořiz.cena Zůst.c. Účet: 01810 Třída 00 Dlouhodobý nehmotný majetek 100002 ARCUS program stravování 1 7334.00 7334.00 100003 Program KEO ekonomická čá 1 5801.30 5801.30 100006 Program Office Win32 MVL 1 1939.70 1939.70 100007 AVG 2007 1 762.00 762.00 Za třídu 00 : 4 15837.00 15837.00 Za účet 01810 : 4 15837.00 15837.00 Účet: 02110 Třída 01 Budovy 1001 Budova MŠ 1 992417.00 327268.61 1002 Zděná kolna MŠ 1 14892.00 374.00 1007 Buňka MŠ 1 15000.00 8236.00 Za třídu 01 : 3 1022309.00 335878.61 Za účet 02110 : 3 1022309.00 335878.61 Účet: 02120 Třída 02 Stavby 2031 Šachta na vodu na hřišti 1 30030.95 23676.53 2028D Hřiště - stavba, oplocení 1 4994.00 3335.20 Za třídu 02 : 2 35024.95 27011.73 Za účet 02120 : 2 35024.95 27011.73 Účet: 02810 Třída 28 Drobný dlouh. hmotný majetek 2005 Průlezka S 122 1 718.00 718.00 2009 Skříň 1 1220.00 1220.00 2010 Skříň 1 740.00 740.00 2011 Skříň 1 820.00 820.00 2012 Skříň 1 1380.00 1380.00 2015 Psací stůl 1 560.00 560.00 2017 Ohřívač vody 1 560.00 560.00 2019 Diaprojektor 1 917.00 917.00 2020 Magnetofon 1 2560.00 2560.00 2022 Pečící trouba 1 1670.00 1670.00 2026 Očenáškova stavebnice 1 2680.00 2680.00 2027 Zdravotnická souprava 1 760.00 760.00 2029 Psací stroj 1 2370.00 2370.00 2030 Prstové maňásky 1 560.00 560.00 2032 Psací stůl 1 970.00 970.00 8 Inventár.číslo Název Počet Pořiz.cena Zůst.c. 2033 Skříň A 311 1 1550.00 1550.00 2034 Skříň A 133 1 1220.00 1220.00 2035 Skříň A 135 1 2360.00 2360.00 2038 Dřez+deska 1 1650.00 1650.00 2039 Skřň A 125 1 1600.00 1600.00 2040 Promítačka Color 1 950.00 950.00 2042 Gramo NCZ 041 1 2100.00 2100.00 2043 Repro box ARS 1 610.00 610.00 2044 Repro box ARS 1 610.00 610.00 2045 Chladnička 1 3530.00 3530.00 2046 Soubor oblečků 1 880.00 880.00 2048 Diaprojektor Praktica 1 2670.00 2670.00 2050 Skříň A 311 1 1550.00 1550.00 2051 Mixer ETA 1 540.00 540.00 2052 Hoškova stavebnice 1 930.00 930.00 2053 Skříň A 311 1 1240.00 1240.00 2057 Dětská rytmika 1 1670.00 1670.00 2058 Obrázek k hláskám 1 620.00 620.00 2059 Předsíňová stěna 1 2180.00 2180.00 2060 Paravánek - domeček 1 590.00 590.00 2062 Diaprojektor Medirex 1 1810.00 1810.00 2063 Čalouněné křeslo 1 1670.00 1670.00 2064 Čalouněné křeslo 1 1670.00 1670.00 2065 Soubor prstových maňásků 1 660.00 660.00 2066 Pomůcka do RV 1 590.00 590.00 2069 Kulisy 1 744.50 744.50 2070 Švédská bedna 1 850.00 850.00 2071 Radiomagnetofon Toshiba R 1 3150.00 3150.00 2073 Termos 1 545.00 545.00 2074 Termos 1 545.00 545.00 2075 Termos 1 545.00 545.00 2076 Sestava nábytku Princip E 1 1125.00 1125.00 2077 Sestava nábytku Princip E 1 1125.00 1125.00 2078 Sestava nábytku Princip E 1 1125.00 1125.00 2079 Sestava nábytku Princip E 1 1125.00 1125.00 2080 Sestava nábytku Princip E 1 1125.00 1125.00 2081 Sestava nábytku Princip E 1 1340.00 1340.00 2082 Sestava nábytku Princip E 1 1340.00 1340.00 2083 Sestava nábytku Princip E 1 1340.00 1340.00 2084 Sestava nábytku Princip E 1 1440.00 1440.00 2085 Sestava nábytku Princip E 1 1440.00 1440.00 2086 Sestava nábytku Princip E 1 1815.00 1815.00 2087 Sestava nábytku Princip E 1 1840.00 1840.00 2089 Průlezka 1 786.00 786.00 2092 Kočárek 1 1200.00 1200.00 2093 Koloběžka 1 690.00 690.00 2094 Cheva 15 1 609.00 609.00 2097 Plynový sporák 1 3000.00 3000.00 2098 Cheva 1 540.20 540.20 9 Inventár.číslo Název Počet Pořiz.cena Zůst.c. 2099 Koloběžka 1 687.70 687.70 2101 Auto Bruder Roadmax 1 556.60 556.60 2103 Schránka na nářadí 1 737.00 737.00 2104 Vicha univerzal 1 1690.00 1690.00 2105 Zvířátka k domečku 1 590.00 590.00 2106 Nábytek pro panenky 1 1099.00 1099.00 2108 Židle Pisa 1 810.08 810.08 2109 Židle Pisa 1 810.08 810.08 2110 Židle Pisa 1 810.08 810.08 2111 Židle Pisa 1 810.08 810.08 2112 Židle Pisa 1 810.08 810.08 2113 Cheva-stavebnice 1 1156.00 1156.00 2114 Vysavač 1 2295.00 2295.00 2115 Kalendář počasí 1 1164.50 1164.50 2116 Spižírna 1 1053.20 1053.20 2117 Cestování medvídků 1 1663.20 1663.20 2118 Sada ve 4 ročních obdobích 1 1829.10 1829.10 2119 Okenní síť 1 520.00 520.00 2120 Okenní síť 1 520.00 520.00 2121 Okenní síť 1 520.00 520.00 2122 Zářivkové těleso 1 884.50 884.50 2123 Regálová skříň 1 11495.00 11495.00 2124 Psací stroj 1 1560.00 1560.00 2126 Kobereček čísla 10K 1 574.80 574.80 2127 Stavebnice čtverec 120 1 675.00 675.00 2128 Merkur 81M 4 1 1038.00 1038.00 2129 Hasicí přístroj 1 1329.80 1329.80 2130 Domácí telefon 1 914.87 914.87 2131 Nákupní vozík 6 1 575.12 575.12 2132 Volvo hasič 1 872.11 872.11 2133 Panenka se zoubky 1 688.51 688.51 2134 Dřevěný stolek 1 3442.00 3442.00 2135 Pianino Petrof 1 13310.00 13310.00 2136 Kulaté razítko MŠ PO 1 610.00 610.00 2137 Psací + počítačový stůl 1 3499.00 3499.00 2144 Kopírka Minolta EP 1030 1 18719.00 18719.00 2145 Happy rings 1 1331.00 1331.00 2146 Koloběžka 1 1705.50 1705.50 2147 Koberec 6.2x5m 1 8250.00 8250.00 2148 Set Policie 1 644.00 644.00 2149 Cheva 21 1 719.00 719.00 2150 Termos 5l 1 1404.30 1404.30 2151 Termos 5l 1 1404.30 1404.30 2152 Hasicí přístroj 1 1403.00 1403.00 2153 Kryt pískoviště 1 5509.50 5509.50 2155 Nádoba na odpad 1 800.00 800.00 2156 Věž Philips MC 200 1 3990.00 3990.00 2157 Lego-JACK Super Tryskáč 1 563.00 563.00 2158 Lego Strata box 1 900.00 900.00 10 Inventár.číslo Název Počet Pořiz.cena Zůst.c. 2159 Postýlka s nebesy - koleč 1 712.00 712.00 2160 Video VCR SENCOR 627 1 2799.00 2799.00 2161 Televizor TV21 Thomson 1 5499.00 5499.00 2162 Kuchyňka dětská+stolek 1 3000.00 3000.00 2163 Mlékovar Clasic s poklicí 1 649.00 649.00 2164 Hrnec nerez s poklicí 1 664.00 664.00 2165 Hasicí přístroj 1 1309.00 1309.00 2166 Termos 5 l 1 1404.34 1404.34 2167 Termos 5 l 1 1404.34 1404.34 2168 Jídlonosič 3 dílný 1 500.48 500.48 2169 Model Professional 23cm 3 1 643.45 643.45 2170 Tiskárna HP 1200 1 4510.80 4510.80 2171 Optická myš k PC 1 506.00 506.00 2172 Nástěnka dřevěná vnitřní 1 1850.00 1850.00 2173 Mikrovlnná trouba BRAVO 1 1 1785.00 1785.00 2174 Varná konvice CoNCEPT 1 850.00 850.00 2175 PC LYNX+klávesnice 1 15102.00 15102.00 2176 Monitor k PC Color AOC 1 5214.00 5214.00 2177 Žaluzie v budově MŠ I.pat 1 833.00 833.00 2178 Žaluzie v MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2179 Žaluzie v MŠ I. Patro 1 833.00 833.00 2180 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2181 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2182 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2183 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2184 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2185 Žaluzie MŠ I. patro 1 833.00 833.00 2186 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.16 1289.16 2187 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.16 1289.16 2188 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.16 1289.16 2189 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.16 1289.16 2190 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.16 1289.16 2191 Žaluzie MŠ přízemí 1 1289.20 1289.20 2192 Vypalovací mechanika k PC 1 1397.00 1397.00 2193 Termos 5 litrů 1 1404.34 1404.34 2194 Termos 5 litrů 1 1404.34 1404.34 2196 Koč.děts.+postýlka a sedá 1 1699.00 1699.00 2197 Stavebnice střední 1 7430.00 7430.00 2198 Gauč molitanový dětský 1 5500.00 5500.00 2199 Dřevěná lavice +2výsuv.ko 1 3450.00 3450.00 2200 Traktor GIGANT s vlekem 1 1099.00 1099.00 2201 El.ohřívač vody Tatramat 1 7722.00 7722.00 2202 Dřez nerez čtverec-kuchyň 1 1357.00 1357.00 2203 Dřez nerez-vana-kuchyň 1 2119.00 2119.00 2204 Kuchyňská linka 1 28187.00 28187.00 2205 Dřevěná skříňka 1 4124.00 4124.00 2206 Skříň v kuchyni 1 4834.00 4834.00 2207 Pirátská loď 1 1323.90 1323.90 2208 Adamova farma-hra 1 2031.40 2031.40 11 Inventár.číslo Název Počet Pořiz.cena Zůst.c. 2209 Lékařský vozík 1 577.15 577.15 2210 DVD SENCOR SDV 7107 1 1190.00 1190.00 2211 Kostky L30/S15 KOKO 1 2062.50 2062.50 2212 Kostky L30/S15 KOKO 1 2062.50 2062.50 2213 Policejní stanice 1 769.00 769.00 2214 Auto větší odrážedlo 1 649.00 649.00 2215 Kočárek s přehazovací ruk 1 1490.00 1490.00 Za třídu 28 : 169 339779.25 339779.25 Za účet 02810 : 169 339779.25 339779.25 Za Dlouhodobý hmotný majetek (bez 028) : 5 1057333.95 362890.34 Za Drobný dlouhodobý hmotný majetek : 169 339779.25 339779.25 Za Drobný dlouhodobý nehmotný majetek : 4 15837.00 15837.00 CELKEM : 178 1412950.20 718506.59 12 Mateřská škola Plaveč okres Znojmo, příspěvková organizace PŘEHLED MAJETKU PODLE INVENTÁRNÍCH ČÍSEL Vybraný majetek : Majetek neevidovaný v účetnictví Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 1 120001 Lékarnička 10020001 21.08.2006 140.00 140.00 2 120002 Schodky 10020001 21.08.2006 255.00 255.00 3 120003 Záchranné pásy 10020001 21.08.2006 213.00 213.00 4 120004 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 5 120005 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 6 120006 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 7 120007 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 8 120008 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 9 120009 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 10 120010 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 11 120011 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 12 120012 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 13 120013 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 14 120014 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 15 120015 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 16 120016 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 17 120017 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 18 120018 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 19 120019 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 20 120020 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 21 120021 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 22 120022 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 23 120023 Lehátko 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 24 120024 Police 10020001 21.08.2006 110.00 110.00 25 120025 Sedačka otáčecí 10020001 21.08.2006 135.00 135.00 26 120026 Police ve skříni A923 10020001 21.08.2006 235.00 235.00 27 120027 Police ve skříni A923 10020001 21.08.2006 235.00 235.00 28 120028 Police ve skříni A923 10020001 21.08.2006 235.00 235.00 29 120029 Pokladna kovová ŠJ 10020001 21.08.2006 110.00 110.00 30 120034 Dekorační tkanina 10020001 21.08.2006 122.40 122.40 31 120036 Garnýž 1.40 třída 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 32 120038 Rákosový stoleček 10020001 21.08.2006 110.00 110.00 33 120039 Stojan na noviny 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 34 120040 Magnetická tabule 10020001 21.08.2006 157.80 157.80 35 120041 Soubor figurek 10020001 21.08.2006 140.70 140.70 36 120042 Skládanka stromky 10020001 21.08.2006 280.00 280.00 37 120044 Obrázkové Loto 10020001 21.08.2006 145.00 145.00 38 120045 Obrázkové Loto 10020001 21.08.2006 145.00 145.00 39 120046 Obrázky pro mag. 10020001 21.08.2006 125.00 125.00 40 120048 Hrnec s pokličkou 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 41 120049 Koš proutěný 10020001 21.08.2006 228.00 228.00 13 Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 42 120050 Čajník 10020001 21.08.2006 228.00 228.00 43 120051 Chlebovka bílá 10020001 21.08.2006 125.00 125.00 44 120052 Šička ruční 10020001 21.08.2006 110.00 110.00 45 120053 Souprava lehkých ob 10020001 21.08.2006 150.00 150.00 46 120054 Souprava teplých ob 10020001 21.08.2006 170.00 170.00 47 120055 Skříň PRINCIP E 080 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 48 120056 Skříň PRINCIP E080 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 49 120057 Skříň Princip E080 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 50 120058 Skříň Princip E080 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 51 120059 Mag.tabulka s pís. 10020001 21.08.2006 181.00 181.00 52 120060 JAKO-hra 10020001 21.08.2006 295.00 295.00 53 120061 Hra - Doktorka 10020001 21.08.2006 129.00 129.00 54 120062 Závěs-dekor. látka 2m 10020001 21.08.2006 250.00 250.00 55 120063 Závěs dekor. látka 2m 10020001 21.08.2006 250.00 250.00 56 120064 Sada ošatka prout.2 kusy 10020001 21.08.2006 135.00 135.00 57 120065 Kadeřnice 10020001 21.08.2006 130.00 130.00 58 120066 Kuchařka 10020001 21.08.2006 185.00 185.00 59 120067 Kutil(vrtačka,klad,šroub) 10020001 21.08.2006 106.00 106.00 60 120068 Nádobí PVC 10020001 21.08.2006 100.00 100.00 61 120069 Ubrus látkový bílý 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 62 120070 Závěsné divadlo 10020001 21.08.2006 285.00 285.00 63 120071 Světlo-chodba, schodiště 10020001 21.08.2006 175.00 175.00 64 120072 Světlo,chodba schodiště 10020001 21.08.2006 175.00 175.00 65 120073 Pokladna dětská 10020001 21.08.2006 242.00 242.00 66 120074 Puzzle papírové 10020001 21.08.2006 128.00 128.00 67 120075 Puzzle papírové 10020001 21.08.2006 128.00 128.00 68 120076 Puzzzle skládačka 10020001 21.08.2006 128.00 128.00 69 120077 Skládačka čtverců 10020001 21.08.2006 165.00 165.00 70 120078 Skládačka čtverců 10020001 21.08.2006 165.00 165.00 71 120079 Tyčinková hra 10020001 21.08.2006 215.00 215.00 72 120080 Figurky pro množiny 10020001 21.08.2006 150.00 150.00 73 120081 Figurky pro množiny sada 10020001 21.08.2006 150.00 150.00 74 120082 Tyčinková hra 10020001 21.08.2006 215.00 215.00 75 120083 Tyčinková hra 10020001 21.08.2006 215.00 215.00 76 120084 Skládanka čtverců 10020001 21.08.2006 165.00 165.00 77 120085 Soubor razítek 10020001 21.08.2006 240.00 240.00 78 120086 Tyčinková hra 10020001 21.08.2006 245.00 245.00 79 120087 Tyčinková hra 10020001 21.08.2006 245.00 245.00 80 120089 Figurky pro množiny, sada 10020001 21.08.2006 150.00 150.00 81 120091 Stromečky na podpěrách 10020001 21.08.2006 180.00 180.00 82 120092 Předměty denní potřeby, sada10020001 21.08.2006 135.10 135.10 83 120093 Předměty denní potřeby sada 10020001 21.08.2006 159.60 159.60 84 120094 Poznáváme svět, sada 10020001 21.08.2006 140.00 140.00 85 120095 Poznáváme svět, sada 10020001 21.08.2006 140.00 140.00 86 120096 Žíněnka oranžová 10020001 21.08.2006 365.00 365.00 87 120097 Aplikace pohádek,černý kufr 10020001 21.08.2006 420.00 420.00 88 120098 Stůl chrom 10020001 21.08.2006 305.00 305.00 89 120099 Stůl chrom 10020001 21.08.2006 305.00 305.00 90 120100 Stůl chrom 10020001 21.08.2006 305.00 305.00 91 120102 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 14 Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 92 120103 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 93 120104 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 94 120105 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 95 120106 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 96 120107 Lehátko kovové 10020001 21.08.2006 317.00 317.00 97 120110 Stavebnice U 10020001 21.08.2006 370.00 370.00 98 120111 Kočárek 10020001 21.08.2006 310.00 310.00 99 120112 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 100 120113 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 101 120114 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 102 120115 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 103 120116 Stavebnice U dřevěná 10020001 21.08.2006 335.00 335.00 104 120117 Stolek dětský dřevěný 10020001 21.08.2006 335.00 335.00 105 120118 Stolek dětský dřev. 10020001 21.08.2006 335.00 335.00 106 120119 Stolek dětský dřevěný 10020001 21.08.2006 335.00 335.00 107 120120 Stolek dětský dřevěný 10020001 21.08.2006 335.00 335.00 108 120121 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 109 120122 Magnetická skládanka 10020001 21.08.2006 440.00 440.00 110 120123 Dětský stoleček 10020001 21.08.2006 415.00 415.00 111 120124 Dětský stoleček jídelna 10020001 21.08.2006 415.00 415.00 112 120125 Dětský stoleček jídelna 10020001 21.08.2006 415.00 415.00 113 120126 Dětský stoleček(sklad) 10020001 21.08.2006 415.00 415.00 114 120128 Sada hospodářství-statek 10020001 21.08.2006 450.00 450.00 115 120129 Mozaiková hra-kuličky 10020001 21.08.2006 168.00 168.00 116 120130 Kárka modrá 10020001 21.08.2006 360.00 360.00 117 120131 Nástěnka v dřevěném rámu 10020001 21.08.2006 301.00 301.00 118 120132 Státní znak plechový 10020001 21.08.2006 395.00 395.00 119 120133 Tabule smlat. venkovní 10020001 21.08.2006 390.00 390.00 120 120135 Panenka hadrová, kluk 10020001 21.08.2006 380.00 380.00 121 120136 Stavebnice RASTI 1023 10020001 21.08.2006 152.00 152.00 122 120137 Stavebnice RASTI 1043 10020001 21.08.2006 152.00 152.00 123 120138 Panenka Miminko 10020001 21.08.2006 155.00 155.00 124 120139 Panenka Miminko 10020001 21.08.2006 110.00 110.00 125 120140 Panenka s vlásky 10020001 21.08.2006 120.00 120.00 126 120141 Panenka s vlásky 10020001 21.08.2006 126.00 126.00 127 120142 Panenka BETY,látka(blond) 10020001 21.08.2006 229.00 229.00 128 120143 Panenka BETY(látka, blond) 10020001 21.08.2006 229.00 229.00 129 120144 Sada nádobí plechové 10020001 21.08.2006 134.00 134.00 130 120145 Traktor 10020001 21.08.2006 139.00 139.00 131 120146 Auto žluté s jeřábem 10020001 21.08.2006 178.00 178.00 132 120147 Dráha PVC pro malá auta 10020001 21.08.2006 368.00 368.00 133 120148 Auto PVC žluté, vyklápěcí 10020001 21.08.2006 178.00 178.00 134 120149 Panenka mrkací, blond 10020001 21.08.2006 259.00 259.00 135 120150 Album na fota 10020001 21.08.2006 200.00 200.00 136 120151 Srp-kosák 10020001 21.08.2006 171.00 171.00 137 120152 Váha stolní 10020001 21.08.2006 306.00 306.00 138 120153 Vánoční ozdoby 10020001 21.08.2006 107.00 107.00 139 120155 Visací zámek na šk. zahradu 10020001 21.08.2006 109.00 109.00 140 120156 Ochranný kryt na úst.topení 10020001 21.08.2006 500.00 500.00 141 120157 Panenka s vlásky blond 10020001 21.08.2006 465.00 465.00 15 Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 142 120159 Auto LKW dřev 10020001 21.08.2006 270.00 270.00 143 120160 Auto dřev. LKW 10020001 21.08.2006 270.00 270.00 144 120161 Pastýř, dřev. 10020001 21.08.2006 290.00 290.00 145 120162 Pastýř dřev. 10020001 21.08.2006 290.00 290.00 146 120163 Kočárek 100700 golfový 10020001 21.08.2006 269.00 269.00 147 120164 Karimatka 13m 10020001 21.08.2006 212.00 212.00 148 120165 Míč K-Uruguay 4 10020001 21.08.2006 376.00 376.00 149 120166 Deska Basketbal SET 10020001 21.08.2006 466.00 466.00 150 120167 Lano 10020001 21.08.2006 360.00 360.00 151 120168 Karimatka 10020001 21.08.2006 204.00 204.00 152 120169 Auto BIA Vorny 10020001 21.08.2006 368.00 368.00 153 120170 Vánoční stromeček UH 10020001 21.08.2006 370.00 370.00 154 120171 Sušák STYLE 120 cm 10020001 21.08.2006 220.00 220.00 155 120172 Vanička růžová 10020001 21.08.2006 241.00 241.00 156 120173 Vanička bílá 10020001 21.08.2006 241.00 241.00 157 120174 Schránka na nářadí 10020001 21.08.2006 496.00 496.00 158 120175 Schránka na nářadí 10020001 21.08.2006 496.00 496.00 159 120176 Zrcadlo 10020001 21.08.2006 427.00 427.00 160 120177 Ubrus látkový 120x140 10020001 21.08.2006 230.00 230.00 161 120178 Nádobíčko dětské sada 10020001 21.08.2006 286.00 286.00 162 120179 Kotouč plechový 10020001 21.08.2006 449.00 449.00 163 120180 Fotbal 10020001 21.08.2006 221.00 221.00 164 120181 Žehlící prkno dětské 10020001 21.08.2006 208.00 208.00 165 120182 Osobní váha Basic 10020001 21.08.2006 369.00 369.00 166 120183 Velikonoční vejce dekorace 10020001 21.08.2006 400.00 400.00 167 120184 Čarodějnice-dekorace 10020001 21.08.2006 413.00 413.00 168 120185 Okenní síť 10020001 21.08.2006 285.00 285.00 169 120186 Okenní síť 10020001 21.08.2006 285.00 285.00 170 120187 Zábradlí dřevěné vchod 10020001 21.08.2006 298.00 298.00 171 120188 Zábradlí dřev. za dveřmi 10020001 21.08.2006 298.00 298.00 172 120189 Koš na papíry 10020001 21.08.2006 262.30 262.30 173 120190 Domeček skládací dřev. 10020001 21.08.2006 265.00 265.00 174 120191 Auto T 815 10020001 21.08.2006 426.23 426.23 175 120192 MAXI perly 10020001 21.08.2006 214.75 214.75 176 120193 Maxi perly 10020001 21.08.2006 214.75 214.75 177 120194 Skákací balon, modrý 10020001 21.08.2006 242.60 242.60 178 120195 Dřevěný metr dětský 10020001 21.08.2006 202.00 202.00 179 120196 Sada nářadí s vrtačkou 10020001 21.08.2006 405.74 405.74 180 120197 HA 850-50 Florbal sada 10020001 21.08.2006 262.00 262.00 181 120198 HA 850 Florbal sada 10020001 21.08.2006 262.00 262.00 182 120199 Džbán bílý na čaj 10020001 21.08.2006 277.00 277.00 183 120200 Váza Straka keramická 10020001 21.08.2006 299.00 299.00 184 120201 Zvonkohra slunečnice 10020001 21.08.2006 220.00 220.00 185 120202 Rychlozavinovačka panenky 10020001 21.08.2006 374.41 374.41 186 120203 Deka Larisa pro panenky 10020001 21.08.2006 296.11 296.11 187 120204 Abeceda 10020001 21.08.2006 413.11 413.11 188 120205 Kuchyňská váha dětská 10020001 21.08.2006 314.12 314.12 189 120207 Sada nářadí M 80023 10020001 21.08.2006 296.00 296.00 190 120208 Míchačka 8405003 10020001 21.08.2006 207.00 207.00 191 120209 Příruční trezor 10020001 21.08.2006 360.00 360.00 16 Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 192 120210 Kalkulátor Casio MS 8T 10020001 21.08.2006 312.10 312.10 193 120211 Aktivní traktor 10020001 21.08.2006 323.10 323.10 194 120212 Rýpadlo 10020001 21.08.2006 231.66 231.66 195 120213 Malý policista 10020001 21.08.2006 220.59 220.59 196 120214 Malý výpravčí 10020001 21.08.2006 220.59 220.59 197 120215 Malý průvodčí 10020001 21.08.2006 220.59 220.59 198 120216 Krteček závodí-hra 10020001 21.08.2006 211.50 211.50 199 120217 Dalekohled 10020001 21.08.2006 206.10 206.10 200 120218 Dalekohled 10020001 21.08.2006 206.10 206.10 201 120219 Panenka NB 10020001 21.08.2006 309.10 309.10 202 120220 Botičky 12759424 10020001 21.08.2006 220.58 220.58 203 120221 Tepláková soupr. 10020001 21.08.2006 202.87 202.87 204 120222 Souprava s kapucí 10020001 21.08.2006 242.71 242.71 205 120223 Souprava plstěná pro panen.10020001 21.08.2006 264.84 264.84 206 120224 Sada klacíků-hra 10020001 21.08.2006 247.14 247.14 207 120225 Nádoba na hračky na kolečk.10020001 21.08.2006 310.96 310.96 208 120226 Nádoba na hračky na kolečk.10020001 21.08.2006 310.96 310.96 209 120228 Ořezávatko stolní 10020001 21.08.2006 210.68 210.68 210 120229 Koš odpadkový 10020001 21.08.2006 210.68 210.68 211 120230 Kroužková stavebnice 10020001 21.08.2006 347.00 347.00 212 120231 Mozaika počty Maxi/2 10020001 21.08.2006 257.00 257.00 213 120232 Váha 10020001 21.08.2006 450.00 450.00 214 120233 Lego stavebnice 10020001 21.08.2006 270.00 270.00 215 120234 Malý pošťák 10020001 21.08.2006 288.00 288.00 216 120235 Magická tabulka 10020001 21.08.2006 243.00 243.00 217 120236 SEVA staveb-kbelíček osmi.10020001 21.08.2006 389.45 389.45 218 120237 Dráha na sestavení 10020001 21.08.2006 243.45 243.45 219 120238 Odkapávač na nádobí 10020001 19.02.2006 119.00 119.00 220 120239 Dávkovač mýdla 10020001 21.08.2006 140.00 140.00 221 120240 Držák na papírové ubr. 10020001 21.08.2006 89.00 89.00 222 120241 CD Bobří zpěvy 10020001 21.08.2006 195.00 195.00 223 120242 Stavebnice LORI 10020001 21.08.2006 134.50 134.50 224 120243 Nástěnný rámeček 10020001 21.08.2006 99.00 99.00 225 120244 Nástěnný rámeček 10020001 21.08.2006 99.00 99.00 226 120245 Nástěnný rámeček 10020001 21.08.2006 99.00 99.00 227 120246 Nástěnný rámeček 4 10020001 21.08.2006 99.00 99.00 228 120247 Nástěnný rámeček 5 10020001 21.08.2006 99.00 99.00 229 120248 Nástěnný rámeček větší 1 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 230 120249 Nástěnný rámeček 2 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 231 120250 Nástěnný rámeček 3 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 232 120251 Nástěnný rámeček 4 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 233 120252 Nástěnný rámeček 5 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 234 120253 Nástěnný rámeček 6 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 235 120254 Nástěnný rámeček 7 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 236 120255 Nástěnný rámeček 8 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 237 120256 Nástěnný rámeček 9 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 238 120257 Nástěnný rámeček 10 větší 10020001 21.08.2006 159.00 159.00 239 120258 Didak.hra Nešťourej se v nos 10020001 21.08.2006 295.00 295.00 240 120259 Poštovní schránka-bílá 10020001 02.11.2006 313.00 313.00 241 120260 Dopravní koberec pro děti 10020001 20.12.2006 419.00 419.00 17 Č.řádku Inv.číslo Název Umístění Datum zař. Cena/MJ Pořizovací cena 242 120261 Doktorský kufřík 10 dílů 10020001 20.12.2006 349.00 349.00 243 120262 Elektrický kráječ 10020001 29.03.2007 499.00 499.00 244 120263 UT zapalovač 10020001 29.03.2007 149.00 149.00 245 120267 Termoska s pumpičkou 10020001 18.05.2007 239.00 239.00 246 120268 Hračky-Krájení PIZZA 10020001 06.08.2007 321.30 321.30 247 120269 Hračky-Krájení - Ovoce 10020001 06.08.2007 273.60 273.60 248 120270 Sušák pětiramenný-kuchyň 10020001 30.10.2007 167.00 167.00 249 120271 Žaluzie 1 kus-šatna 10020001 30.10.2007 450.00 450.00 250 120272 Termoska s pump. na čaj 10020001 30.10.2007 274.00 274.00 251 120273 Korálky-dřevo 10020001 15.10.2007 109.00 109.00 252 120274 Kostky skládací 10020001 15.10.2007 109.00 109.00 253 120275 Kostky skládací 10020001 15.10.2007 109.00 109.00 254 120276 Puzzle-počítání 10020001 15.10.2007 142.00 142.00 255 120277 Puzzle-dřevo 10020001 15.10.2007 118.00 118.00 256 120278 Robot-skládanka 10020001 15.10.2007 112.00 112.00 257 120279 Zpívající panenka 10020001 03.12.2007 84.15 84.15 258 120280 Panenka s vůní 10020001 03.12.2007 134.30 134.30 259 120281 Autíčka malá 10020001 01.12.2008 199.00 199.00 260 120282 Autíčka malá 10020001 01.12.2008 199.00 199.00 261 120283 Autíčko bijoux colllez 10020001 01.12.2008 329.00 329.00 262 120284 Autíčko bijoux collez 10020001 01.12.2008 329.00 329.00 263 120285 Česací hlava 10020001 05.12.2008 399.00 399.00 264 120286 Česací hlava 10020001 05.12.2008 489.00 489.00 Celkem 65753.3
PŘEČÍST ZŘIZOVACÍ LISTINU NAHLAS
Klikněte pro přečtení textu nahlas.